Begeleiding kwetsbare leerlingen naar werk

Door Marco Eestermans op 27 augustus 2018

College van Burgemeester en Wethouders

Postbus 2118

4460MC GOES

Schriftelijke vragen PvdA ex Artikel 40 RVO betreffende ‘Begeleiding kwetsbare leerlingen naar werk’

Goes, 27-08-2018

Geacht College,

Geen netwerk waar je op terug kan vallen voor een baan; onzeker zijn over hoe jij mensen kan benaderen voor werk; in spanning of je direct werk kan vinden waarmee je de lopende rekeningen kan betalen. Veel jongeren in het praktijkonderwijs worstelen hier bijna dagelijks mee. Jobcoaches helpen dankzij een EU-bijdrage leerlingen met de begeleiding naar werk. Deze begeleiding is succesvol.

Helaas is er op korte termijn geen zicht op nieuwe middelen vanuit Europa, omdat de Europese begrotingsonderhandelingen muurvast zitten. De consequenties zijn niet mals: de komende drie jaar is er geen geld voor begeleiding, jobcoaches verliezen hun baan en ruim 65.000 kwetsbare jongeren krijgen geen ondersteuning. In Zeeland gaat het om zo’n 1.900 leerlingen.

PvdA Goes wilt dat jongeren zeker zijn van een goede start op de arbeidsmarkt. GR de Bevelanden kan hierbij als intermediair een belangrijke rol spelen.

Mede naar aanleiding van bovenstaande hebben wij de volgende vragen aan het College van Burgemeester en wethouders (B&W):

De PvdA heeft hierover de volgende vragen:

1. Kunt u aangeven of en zo ja hoeveel jongeren op de Bevelanden (en in het bijzonder in de gemeente Goes) niet meer naar werk begeleid worden door het wegvallen van deze zogenaamde Europees Sociaal Fonds -gelden (ESF)?

2. Kunt u aangeven hoeveel fte, bij GR de Bevelanden, in de vorm van jobcoaches en stagebegeleiders, verloren gaan door het wegvallen van deze middelen?

3. Deelt u de mening van de PvdA dat kwetsbare jongeren niet de dupe mogen worden van gekissebis over centen? Zo ja, wat gaat u doen om deze begeleiding te garanderen? Zo nee, waarom niet?

4. Kunt u een inschatting maken van de gevolgen voor de gemeente Goes door het wegvallen van deze begeleiding?

5. Bent u met de PvdA van mening dat het zeer belangrijk is dat deze jongeren naar werk begeleid worden en niet langs de kant van de arbeidsmarkt komen te staan?

6. Is het college bereid om via cofinanciering (opnieuw) bij te dragen aan de projecten voor werkbegeleiding? En is de college bereid hierover met de andere Bevelandse of Zeeuwse gemeenten in overleg te gaan?

7. Bent u bereid om bij staatssecretaris Tamara van Ark uw zorgen te uiten over het niet begeleiden van kwetsbare jongeren naar werk? Zo ja, wanneer bent u voornemens om dit te doen? Zo nee, waarom niet?

We zien de beantwoording van deze vragen met belangstelling tegemoet.

Namens de PvdA fractie,

Marco Eestermans

Marco Eestermans

Marco Eestermans

De afgelopen drie jaar heeft Marco ervaring opgedaan als fractievolger. De komende jaren wil hij zich blijven inzetten in de gemeenteraad van Goes. Zijn speerpunten zijn jongeren, onderwijs, armoede en vrijheid. Als leerkracht in het speciaal onderwijs ervaart hij dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om mee te komen in onze samenleving. Marco is

Meer over Marco Eestermans