Door op 13 november 2010

Fractieverslag 13 november 2010

In april van dit jaar schreef ik “dat we vanuit de fractie met regelmaat zouden rapporteren over waar we als fractie mee bezig waren, welke onderwerpen we in de Raad hebben gehad enz., om vooral onze achterban goed geïnformeerd te houden”. Dat schreef ik ja en ik/we hebben dat niet gedaan. Niet goed. Een gevolg van ‘de waan van de dag’. Niet langer over gezeurd: we pakken de draad weer op.

In april zaten we als nieuwe fractie net bij elkaar. We hadden portefeuilles verdeeld, waren net een beetje aan elkaar gewend, de nieuwe fractieleden, waaronder ik, hebben de al langer zittende leden de oren van het hoofd gevraagd en zo gingen we draaien. Sindsdien is er alweer veel gepasseerd.

Burgemeesterswisseling

Om te beginnen natuurlijk de aankondiging van het vertrek van onze burgemeester. Na zijn aankondiging stelde de Raad een vertrouwenscommissie in, die samen met de Commissaris van de Koningin voortvarend op zoek ging naar een opvolger. Vanuit de Raad zaten de fractievoorzitters in die commissie. Voor ons dus Henk Hoogerland. De opvolger is zoals bekend inmiddels gevonden: de heer Rene Verhulst treedt per 1 december aan. Met Van der Zaag vertrekt een vertrouwde figuur: 17 jaar Goes is lang, maar hij heeft het volgens ons uitstekend gedaan. Met Verhulst krijgen we naar verwachting een even energieke opvolger, die evenals Van der Zaag de belangen van de stad goed kan behartigen en op een goede manier leiding aan de Raad zal kunnen geven. We hebben er vertrouwen in.

Zuidelijke verbindingsweg

Een hot item, dat al langer speelt. De zuidelijke verbindingsweg, die vanaf de A58, via een nieuwe afslag een nieuwe (extra) toegang door de wijk Goes Zuid naar het centrum van Goes moet vormen, om zo de bestaande toegangen te ontlasten. Dit voorjaar is er een informatiebijeenkomst voor de bewoners georganiseerd. De Raad had eerder voorkeur uitgesproken voor 2 tracés (de A en de B-variant). Daarop is veel reactie binnengekomen. Zeer recent is er een nieuwe bijeenkomst georganiseerd, waarop nieuwe ideeën zijn aangedragen. Daar zitten interessante voorstellen tussen, alleen moet worden onderzocht of die financieel haalbar zijn. We moeten namelijk meer dingen aanpakken. Voor onze fractie staat vast dat de zuidelijke verbindingsweg urgent is. De goede bereikbaarheid van Goes staat of valt daarmee en daarmee ook een verdere ontwikkeling van onze stad als economisch centrum van Zeeland. Maar evenzeer staat voor ons vast dat overlast tot een minimum moet worden beperkt. Daarom moeten alle factoren zorgvuldig worden afgewogen.

Spoorbak

Een ander onderwerp dat onze aandacht volop heeft beziggehouden. De aanleg van de spoorbak door Goes, zeg maar vanaf Kloetinge (Oostmolenweg) tot aan de Van der Spiegelstraat. De spoorbak moet geluidshinder en trillingen van treinen, vooral de goederentreinen die ’s nachts door de stad denderen, verminderen. Veel om te doen ook. Qua investering zeer kostbaar en daarom is ook hier uitvoerig onderzoek en uitvoerige afweging nodig. Dat doet de wethouder in overleg met de Raad. Op dit ogenblik vinden er allerlei onderzoeken plaats. De uitkomsten daarvan zijn mee bepalend voor de verdere stappen die gezet gaan worden. Ook hier geldt voor ons: zorgvuldigheid, serieus rekening houden met de belangen van de aanwonenden, maar ook veiligheid en betaalbaarheid: kan onze gemeente dergelijke zware investeringen wel aan, zijn de garanties van andere partijen zoals ProRail echt hard enz. Wordt vervolgd.

Communicatievisie van de gemeente

Donderdag 14 oktober hebben we in de Raad de communicatievisie van de gemeente vastgesteld. Een nota waarin de kaders worden uitgezet van de wijze waarop de gemeente wil communiceren met de inwoners. Wij waren blij met deze nota. Zeker in een tijd dat er toch wat argwanend naar de overheid wordt gekeken is het belangrijk dat de gemeente transparant werkt en bovenal goed communiceert met zijn inwoners. Wij vinden de nota hiertoe een goede aanzet. In de toekomst wordt daar waar mogelijk ingezet op samenwerking/inspraak met de inwoners in een zo’n vroeg mogelijk stadium. Veel meer dan tot nu zal de inwoner worden benaderd met een open vraagstelling. Dus niet meer met een pasklare oplossing maar veel meer met het voorleggen van een situatie en vervolgens de vraag: beste inwoner aan welke oplossing denkt U? Wij denken dat mensen zich dan serieus betrokken voelen waardoor er voor genomen maatregelen een breder draagvlak zal zijn. Daarnaast zal in de toekomst ook voor de te gebruiken methode van benaderen van de mensen meer worden gekeken naar welk middel het best een bepaalde doelgroep aan zal spreken. Jongeren moet je anders benaderen dan ouderen. Dus op dat gebied meer maatwerk.

Naast de communicatie met de burger gaat de nota ook in op het naar buiten brengen van de eigen organisatie. Op zich ook niet onbelangrijk. Wat kan de burger verwachten van de gemeente? Het is goed dat men weet wat je van de gemeente kan verwachten. Ook mag je onder de aandacht brengen datgene waar je als gemeente goed in bent. Veelal wordt er negatief over “de gemeente” gedacht. Maar veel dingen gaan ook goed. Ook dat beeld mag je laten zien. Dit kan weer positieve gevolgen hebben voor het vestigingsklimaat.

Al met al een visie op communicatie waar we vertrouwen in hebben. We beseffen dat papier geduldig is. De organisatie zal echt anders moeten gaan werken. We houden daarom de vinger aan de pols en zullen dit nieuwe communicatiebeleid jaarlijks evalueren.

 Reactie op algemene beschouwingen

De laatste weken is de fractie vrijwel uitsluitend bezig geweest met de algemene beschouwingen bij de begroting voor 2011. Het college heeft haar eerste begroting opgesteld op basis van het nieuwe collegeprogramma. Alle partijen dienden daarop schriftelijk hun algemene beschouwingen bij die begroting in. De PvdA-bijdrage staat elders op de site.

Van belang is natuurlijk wat je als partij in de bespreking met de andere partijen ‘er uit weet te halen’. Dat gebeurde in de debatraad van 11 november jl. We mogen met de uitkomsten over het algemeen niet ontevreden zijn. Moties van onze eigen partij (m.b.t. de kermis) of moties waarin we andere partijen steunden (Museum, opzet gemeentebegroting) haalden het allemaal in de Raad. Ook overigens is op belangrijke punten het PvdA-beleid goed ondersteund. Meest in het oog springend is vanzelfsprekend het minimabeleid. Daar scoorden we goed en het beleid is er het komende jaar op gericht die minima zoveel als mogelijk te ontzien. Daar hoort gelijk een opmerking bij: hoe jammer ook, maar zoveel mogelijk ontzien betekent niet helemaal ontzien. Dat kan niet helaas, omdat we op alle fronten terug moeten. We zijn hier ook en vooral het slachtoffer van het ingezette Rijksoverheidsbeleid met betrekking tot de minima. Dat bezuinigingsbeleid zal in de komende jaren alleen nog maar drastischer worden. Wij vinden dat er dan op gemeentelijk niveau zoveel mogelijk aan moet worden gedaan de minima te compenseren voor wat ze door het Rijksbeleid gaan mislopen. Maar volledig kan dat niet dus.

Ik ga nog even in op ‘onze’ moties:

Motie Historisch Museum De Bevelanden

Met CDA en VVD is onze fractie van mening dat het Historisch Museum De Bevelanden een belangrijke waarde is in het behoud van het cultureel erfgoed van Goes en de omliggende gemeenten. Wij waren dan ook zeer bezorgd over de geluiden in de pers over mogelijke verplaatsing van (delen van) het museum naar het complex van de Stoomtram Goes-Borsele. Onze fractie gaf daarom steun aan de motie die het college opriep te bevorderen dat

–       Vóór 1 januari 2011 de omvorming van het museumbestuur tot stichting plaatsvindt en het stichtingsbestuur aantreedt.

–       Het nieuwe stichtingsbestuur de opdracht krijgt om samen met de medewerkers van het museum zelfstandig tot een plan te komen waarvoor de volgende uitgangspunten gelden:

–       het museum in Goes blijft op de huidige locatie;

–       de andere gemeenten binnen de huidige gemeenschappelijke regeling worden aangespoord subsidie te blijven verstrekken, onder meer door helder de meerwaarde voor hen vast te leggen;

–       vanaf 2013 wordt gewerkt binnen financiële kaders die aantoonbaar kleiner zijn dan nu.

Uiterlijk eind 2011 dit plan er dient te liggen, zodat er nog een jaar is om het plan uit te voeren. De motie roept de vertegenwoordiger van de gemeente Goes in de gemeenschappelijke regeling van het museum (=de wethouder van Cultuur) op om dat wat de motie vraagt mee te nemen naar het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (dat is de verzameling van gemeenten die nu het museum besturen) en deze als zodanig ook uit te dragen en er naar te handelen. Deze motie is door de raad aangenomen.

Motie Kermis/aankleding Kerkplein en Zusterstraat

Het contract tussen de exploitant van de kermis en de gemeente Goes is in 2010 afgelopen; voor 2011 en volgende jaren moet er dus weer een  nieuw contract worden gesloten. De kermis vond de afgelopen jaren plaats op de Grote Markt, de Singelstraat (=Kerkplein), Zusterstraat en Westwal.

De door de PvdA, met steun van CDA en VVD en SGP/CU ingediende motie stelt dat voortzetting van de kermis op de Singelstraat en de Zusterstraat een andere inpassing vraagt en verzoekt het college om in de onderhandelingen met de exploitant van de kermis vast te leggen dat de kermis vanaf 2011 weliswaar ook nog kan plaatsvinden op de Singelstraat en de Zusterstraat, maar dat de daar aanwezige muurtjes en het nog aan te planten en aanwezige groen niet meer verwijderd c.q. aangetast mogen worden. Verder dat de activiteiten in de beide aanliggende kerken en de andere aanliggende gebouwen ook tijdens de kermis-(opbouw)periode op een redelijke wijze doorgang kunnen vinden.

Ook stelt de motie dat met name op de Grote Markt kleinschalige kermisattracties de voorkeur verdienen en de muur van kermiswagens langs de terrassen verdwijnt, dat er vooral gekeken wordt naar kwaliteit i.p.v. kwantiteit in overleg met de horeca. De motie spreekt tenslotte de wens uit dat de Singelstraat en Zusterstraat een permanente groene aankleding krijgen, waardoor een aangename, open, en aantrekkelijke omgeving ontstaat. Deze motie heeft het gehaald.

Motie begroting

Naar de beste Begroting en Jaarrekening van Nederland! Zo luidde de kop van deze motie. Met CDA en VVD is onze partij van mening dat de begroting, zijnde een van de belangrijkste beleidsdocumenten, goed toegankelijk moet zijn. We moeten daar snel conclusies uit kunnen trekken. Het moet geen ‘zoekplaatje’ zijn waarin alleen experts hun weg kunnen vinden. Dan kun je als Raad je werk niet goed doen. De motie stelt daarom dat de programmabegroting de raad in staat moet stellen om op hoofdlijnen de gemeente te besturen. Daarom moet de begroting glashelder maken wat we willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat dat mag kosten. Hierdoor kan de raad sturen op de realisatie van de effecten, met daarbij de ingezette middelen en de geleverde prestaties. Zo worden ook de kaders gesteld voor de beste jaarrekening van Nederland. Een paar aanvullende eisen:

–       de begroting moet een betere aansluiting tussen programma’s en producten zichtbaar maken;

–       geprobeerd moet worden reëler te begroten, zodat de plannen beter aansluiten bij werkelijke de uitvoering;

–       in de begroting moet duidelijk worden gemaakt welke uitgaven om verschillende redenen niet beïnvloedbaar zijn en welke uitgaven wel veranderd kunnen worden.

–       waar van toepassing: de prijs- kwaliteitverhouding opnemen als aanvulling op het “smart” formuleren van de uitvoering van beleid. ‘Smart’ staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Smart geformuleerd betekent dat er langs die lijnen structuur in een voorstel wordt aangebracht.

Dit alles moet er toe leiden dat we in deze raadsperiode met een nieuwe raad, nieuw college en binnenkort ook nieuwe burgemeester, de stad Goes de beste begroting en jaarrekening van Nederland krijgt! Ook deze motie werd door een raadsmeerderheid gesteund.

 Overige zaken in de algemene beschouwingen

 Bij monde van onze fractievoorzitter plaatsten we in de raadsbespreking van de begroting nog opmerkingen over onder andere de volgende zaken:

–       herinrichting  Buys Ballotstraat: snel aanpakken. De wethouder heeft dat toegezegd.

–       Financiële haalbaarheid parkeergarage Oostwal: voor de PvdA moeten de plannen voor  die garage worden afgeblazen en moet er als alternatief worden gekeken naar inrichting als parkeerterrein van het toenmalige Sanbellaterrein aan de Beatrixlaan/Leliestraat

–       Parkeergarage Westwal. Wij brachten ons verhaal over CO2 reducerende maatregelen die genomen zouden kunnen worden. Een voorstel van ons lid Wiert Omta.

–       Betaald parkeren achteraf op parkeerterreinen: we gaan ervan uit het college in 2011 met voorstellen kan komen.

–       Wij willen een brede discussie over woningbouw. Ook Goes krijgt te maken met krimp. Dan moet je niet blind blijven door bouwen omdat je vindt dat Goes groter moet. Nee, dan moet je je beleid op die krimp afstemmen en niet alles aan de initiatieven van de projectontwikkelaars overlaten.

–       Voor bedrijventerrein De Poel V eigenlijk hetzelfde: wij vinden dat er geen haast moet worden gemaakt met dat bedrijventerrein, maar dat eerst bestaande terreinen moeten worden opgewaardeerd en beter toegankelijk gemaakt. Dan voorzie je al ruimschoots in de behoeften.

–       Wij vinden dat de milieuverontreiniging door bedrijven veel aandacht moet krijgen. Zie de berichten over Thermphos. Al die rotzooi waait over onze stad. Wij willen dat Goes in overleg gaat met de provincie om na te gaan wat we hieraan kunnen doen.

–       We willen graag snel duidelijkheid over citymarketing en evenementenbeleid.

–       Wij hebben in de raad gepleit voor een mooi aantrekkelijk cultuurplein.

–       We steunen het pleidooi voor een kwalitatief hoogwaardige programmering in de Goese theaters

–       We ondersteunen het verzoek dat er inspanningen moeten worden gedaan om het aantal regels terug te brengen.

–       Samenwerking met buurgemeenten: ook onze fractie vindt dat we hier mee door moeten gaan.

–       In tegenstelling tot de VVD zien wij preventieve ouderengezondheidszorg wel als een gemeentelijke taak. Wat ons betreft komt er snel een consultatiebureau voor ouderen.

–       Wij onderschrijven de opvatting dat de amateurkunst een prominente plaats verdient.

–       Ook de PvdA is van mening dat we kritisch en attent moeten blijven in de richting van de verbonden partijen. Dat zijn bijvoorbeeld instanties als de GGD. Wij bezuinigen? Dan ook zij.

–       We steunen het verzoek dat de gemeente een uiterste inspanning moet doen om ook het Masterplan Verlichting na 2012 in de begroting op te nemen.

–       We onderschrijven dat vrijwilligerswerk van onmisbare waarde is. We moeten daar dan ook als gemeenteraad heel alert op blijven!

–       Ook de PvdA vindt dat het Transferium nog steeds voorziet in een behoefte. Wellicht niet in de wintermaanden. Mogelijk kan er komend voorjaar –mede n.a.v. een gehouden enquête- een discussie komen die resulteert in een andere en mogelijke betere aanpak.

–       Ook de PvdA staat niet onwelwillend ten opzichte van het schrappen van bouwen op het sportcomplex het Schenge. Afgezet tegen alle projecten die op stapel staan, lijkt het ons goed om ons vooral te richten op verbetering van de sportaccommodatie en niet langer te veronderstellen dat we binnen enkele jaren ook het Schenge gaan betrekken bij Waterstad/Goese Schans. Dat schept ook meer duidelijkheid voor de gebruikers van het Schenge.

–       Zoals ook in de eigen voorstellen al was opgesomd hebben we steun betuigd aan de wens inzicht te krijgen in de kosten van de gemeenteraad.

–       De PvdA heeft steun betuigd aan het verzoek de Ruilwinkel te laten voortbestaan.