Door op 14 april 2010

Fractieverslag 14 april 2010

De nieuwe fractie steekt van wal

Op 30 maart jl vergaderde de fractie van onze partij in de Goese gemeenteraad voor het eerst in de nieuwe samenstelling. Die ziet er als volgt uit:

Henk Hoogerland (fractievoorzitter), Marian van Heugten, Leen van Zon (fractiesecretaris), Hans de Jonge & Marlize laport.

Inmiddels zijn ook 2 steunfractieleden benoemd die, zoals gebruikelijk, volop met het fractiewerk meedraaien en in commissies zitting hebben. De beide steunfractieleden zijn:

Alex Daniels & Sjaak de Fouw

Tijdens deze eerste vergadering kwam een aantal procedurele zaken aan de orde, die we via dit verslag onder uw aandacht brengen:

Kennismaking

De huidige fractieleden kenden elkaar al van ledenvergaderingen, van de gezamenlijke verkiezingsactiviteiten, de fractievergaderingen enz. Toch was deze eerste vergadering een soort kennismakingsbijeenkomst. Er is immers het nodige veranderd: 2 leden minder en tegelijkertijd 2 nieuwe gezichten. Dat vraagt erom even stil te staan bij ‘wie zijn we en hoe zien we de samenwerking’. Door iedereen is uiteen gezet wat zijn/haar verwachtingen voor de komende 4 jaren zijn en is besproken wat ieders inbreng in die periode kan zijn. We stelden vast dat er een goede basis voor een goede samenwerking is. Weliswaar zijn we kleiner dan de vorige fractie, maar dat hoeft de kwaliteit niet aan te tasten.

Herbenoeming fractievoorzitter

Henk Hoogerland is door de fractie opnieuw tot fractievoorzitter gekozen. Idem Leen van Zon tot secretaris en Marian van Heugten tot penningmeester. Zowel uit oogpunt van continuïteit als uit oogpunt van ‘eerlijke verdeling van de werklast’ is besloten voorjaar 2012 te bezien of deze functieverdeling wellicht moet/kan worden aangepast.

De portefeuilleverdeling binnen de fractie

Er is een portefeuilleverdeling gemaakt. Belangrijkste overweging voor die verdeling vormt het feit dat het lastig is, tegenwoordig zelfs bijna onmogelijk, om alle stukken voor de commissies en de raad even uitvoerig te bestuderen. Dat vraagt om verdeling van de aandacht. Je kunt je als individueel fractielid dan beter concentreren op je ‘specialiteit’, terwijl de onderwerpen uit andere portefeuilles, waarover je natuurlijk ook moet meedenken en meeweten, worden toegelicht door de collega’s. We verwachten daarvan als fractie veel goeds. In ieder geval gaan we zo beginnen. We spraken ook af dat bij het vormen van fractiestandpunten en het uitdragen daarvan de democratische beginselen leidend zijn: iedereen doet op gelijk niveau aan de meningsvorming mee.

De portefeuilleverdeling binnen de fractie hebben we als volgt afgesproken:

Portefeuille 1e/2e verantwoordelijke Reserve
Bestuur/Openbare Orde en Veiligheid Henk/Alex Hans
Financiën Leen/Henk Hans
Verkeer en Openbare Ruimte Hans/Henk Alex
Economische Zaken Marlize/Leen Henk
Onderwijs Marian/Henk Marlize
Welzijn Marlize/Henk Sjaak
Werk Inkomen en Zorg Marian/Marlize Henk
Milieu Leen/Sjaak Marian
Ruimtelijke Ordening Hans/Henk Leen

Praktische toepassing van het duale stelstel

Van groot belang is dat wethouder Jan de Pooter -al vanaf deze eerste fractievergadering- de fractievergaderingen bijwoont. Weliswaar hebben we te maken met het zogenaamde duale stelsel, op grond waarvan Jan op grotere afstand van de fractie zou kunnen (en volgens sommigen binnen andere partijen moeten) functioneren als wethouder, maar hij kiest er voor -en daar zijn we blij mee- om nauwe voeling met de fractie te houden. Zo kunnen we nog directer meebesturen en worden we steeds uit de eerste hand op de hoogte gehouden van de besluitvorming binnen het college. Jan kan zo ook veel directer en ‘minder op een eiland gezeten’ steeds heel actueel het PvdA-standpunt in het college inbrengen. Een praktische toepassing van het duale stelsel dus. Prima Jan!

wethouder Jan de Pooter (Sociale Zaken, Welzijn, Cultuur en Personeelszaken)


Openbare fractievergaderingen

De fractievergaderingen waren tot nu toe openbaar. We willen dat voortzetten. U mag ze bezoeken en volop aan de discussies meedoen! De fractie vergadert in het oude stadhuis op de Grote Markt in Goes. De vergadertijdstippen van de fractie zijn te vinden op de gemeentelijke website c.q. de wekelijkse informatierubriek in De Bevelander.

Voor die leden die niet in de gelegenheid zijn actief aan het werk van de partij mee te doen of de fractievergaderingen bij te wonen heeft de fractie besloten consequent meer aan communicatie richting de achterban te doen. We willen de leden meer bij het fractiewerk, maar ook bij dat van het afdelingsbestuur betrekken. Dat lukt alleen maar met een betere communicatie. Daarvoor zal van elk van de fractieleden met regelmaat een bijdrage worden gevraagd. In ieder geval zal er minimaal 1 x per maand een verslag vanuit de fractie volgen. De aftrap wordt met dit verslag gegeven.

Moderne en efficiënte communicatiemiddelen

We gaan kritisch naar onze communicatiemiddelen kijken: nieuwsbrief/website enz. Die moeten we aantrekkelijker en toegankelijker maken. Die moeten uitnodigen om gelezen te worden. En niet alleen voor de zittende leden. Zeker ook voor de nieuwe aanwas, voor de jeugd dus die onze partij zo broodnodig heeft om straks te kunnen voortbestaan. Zowel binnen de fractie, als binnen de ledenvergadering die op 6 april jl. werd gehouden is onderkend dat we hieraan extra aandacht moeten schenken. Er is volgens goed gebruik een werkgroepje ingesteld. Dat moet niet alleen maar praten, maar op korte termijn met concrete voorstellen komen. We houden u daarvan op de hoogte!

Lastige tijden

Voor alle fractieleden staat voorop dat we er iets van willen maken. “We gaan ervoor”, zo vatte Henk de discussie samen en dat is door iedereen volmondig beaamd. We prijzen ons gelukkig dat we weer volwaardig kunnen meedoen in het stadsbestuur. Maar helaas niet onder een goed gesternte: er moet veel bezuinigd worden en er moeten daardoor impopulaire maatregelen genomen worden. Daar komen we niet onderuit, maar daar lopen we ook niet voor weg. Van groot belang is dat we al tijdens de collegeonderhandelingen hebben weten te bereiken dat ‘de mens’ wordt ontzien en dat de grootste bezuinigingen in de ‘harde’ sector vallen en dat ze niet, of nagenoeg niet de mensen aan de onderkant treffen. Daar zijn we blij mee en daar blijven we aandacht voor hebben.

Meebesturen in deze moeilijke tijden vraagt een aanpak volgens de 4 I’s:

  • Intelligentie: we moeten samen met verstand naar het volledige pakket kijken en bezien wat er voor bijstellingsmogelijkheden zijn, sporend met onze partijbeginselen
  • Inventiviteit: we moeten tot op de bodem van ons kunnen gaan om juist die maatregelen te verzinnen, die zo min mogelijk mensen pijn doen. Heel nuchter bijvoorbeeld naar processen kijken en jezelf afvragen of alles even nuttig en nodig is en of zaken niet wat efficiënter kunnen worden aangepakt kan al tot grote besparingen leiden
  • Innovatie: we gaan proberen in ons beleid, in onze voorstellen vernieuwend te zijn. Bij innovatie hoort ook duurzaamheid. Daarop zullen we nieuwe maatregelen ook toetsen.
  • Integriteit: bij dit alles hoort een integere opstelling: geen spelletjes, geen verborgen agenda’s, gewoon open en eerlijk zeggen wat je wilt. Dat is niet naïef, maar vooral transparant. Iedereen kan je volgen in wat je doet en voorstelt en je daarop ook afrekenen en daar gaat het om!

Het nieuwe collegeprogramma komt op 15 april in de gemeenteraad aan de orde en zal daar worden vastgesteld. Voor de fractie is het programma een goed vertrekpunt voor het handelen van college en raad in de komende 4 jaar. We gaan er van uit dat een meerderheid van de raad er ook zo over denkt. Meer hierover in het volgende verslag.