Door op 8 juli 2012

Fractieverslag 8 juli 2012

De spoorbak door Goes

In het coalitieprogramma van 2 jaar geleden was sprake van de aanleg van een spoorbak door Goes (dat stond ook in het PvdA-verkiezingsprogramma). Die bak moest de overlast van de goederentreinen die door Goes denderen verminderen. Op 14 juni besprak de Raad een voorstel van het college om de bak niet aan te leggen en in plaats daarvan andere maatregelen te nemen om de geluids- en trillingsoverlast te verminderen. Een hele ommezwaai dus. Aanvaarding van dat voorstel zou betekenen dat de aanwonenden van de spoorlijn al bijna 10 jaar voor niets hoge verwachtingen hebben gekoesterd. Besluitvormingsprocessen over zaken als deze moeten erg zorgvuldig verlopen (het gaat immers om erg veel geld). Toch hebben we als fractie uitgesproken niet blij te zijn met het verloop van dat proces. We hebben op het voorstel van het college dan ook ‘flink moeten kauwen’.

Aanleiding voor het collegevoorstel is de uitkomst van rapporten van de onderzoeksbureaus TNO en Peutz. Die laten zien dat de effecten van de aanleg van de bak minder zullen zijn dan waar we met z’n allen van uit gingen, namelijk 37% reductie. Het college heeft uitgesproken dat de reductie minimaal 50% zou moeten bedragen. Dat is op zich een percentage waarover je zou kunnen discussiëren: waarom geen 30 of 40%? De bewoners vechten dat percentage ook aan. Zij zijn namelijk al met een lager percentage tevreden. Maar feit is dat de uitkomsten veel minder zijn dan we hoopten. Voor ons als fractie was doorslaggevend dat bovendien de kans groot is dat het probleem, na aanleg van de bak, nog steeds niet is opgelost. Als je dat moet vaststellen dan heb je een enorme som geld uitgegeven waar je een heleboel andere dingen mee had kunnen doen. Dat hebben we ook in een overleg met een bewonersdelegatie aangestipt. Wat we als fractie verder zwaar hebben laten meetellen is het feit dat we door de investering in de spoorbak, andere, eveneens hard nodige zaken niet, of pas veel later dan nodig en gewenst kunnen uitvoeren. Natuurlijk wisten we dat 2 jaar geleden ook al, maar het economische tij is veel sneller slechter geworden en blijft veel langer slecht dan we toen dachten. In plaats van dat we nu uitzicht hebben op economisch herstel worden de vooruitzichten alleen maar somberder. Je moet dan keuzes maken.

We hebben als fractie met pijn in het hart uiteindelijk de conclusie getrokken dat het op basis van de voorliggende stukken niet verantwoord is om de spoorbak aan te leggen. We ondersteunden dus het collegevoorstel. Dat is nogmaals zuur voor de aanwonenden, vooral omdat de overlast voor hen alleen maar zal toenemen, nu het goederentreinverkeer in de komende jaren ook intensiever wordt.

We hebben aan het college aangegeven in het belang van de aanwonenden daarom wel een aantal toezeggingen te willen:

–        dat alle maatregelen die in plaats van de spoorbak zijn voorgesteld (het verwijderen van de kruiswissel, het verbeteren van de bielzen, het plaatsen van geluidsschermen enz.) met de grootste spoed worden gerealiseerd, het liefst met aangeven van een deadline.

–        dat de andere partners (Rijk, provincie, ProRail, Zeeland Seaports) de toegezegde gelden beschikbaar blijven stellen voor die andere maatregelen. Anders komt er en geen spoorbak en komen de aanvullende maatregelen uitsluitend voor rekening van Goes. Ook dat redden we niet.

–        dat het college blijft proberen de maximum snelheid van de treinen door Goes permanent te verlagen van 80 tot 60 km per uur. Wij hebben begrepen dat dat wel degelijk veel uitmaakt.

–        tot slot dat het college permanent blijft bezien (overigens ook zonder weer allerlei onderzoeken uit te voeren) of er aan de overlast die het spoor veroorzaakt in de toekomst op basis van verdere technologische ontwikkelingen iets kan worden gedaan. Bezien moet worden of bijvoorbeeld door andere materiaalkeuzes nog betere reductieresultaten kunnen worden behaald.

Van de kant van het college is toegezegd dat:

–        het in de planning zit de maatregelen in 2013 af te ronden

–        het college in overleg zal gaan met de vervoerders om te proberen de maximum snelheid permanent te verlagen van 80 naar 60 km per uur.

–        de benodigde financiële middelen beschikbaar blijven.

 Lidmaatschap stuurgroep themajaar 2013

In 2013 is er weer een themajaar, dit keer gewijd aan Zuid-Amerika. Vanuit de fractie heeft Marlize Laport op persoonlijke titel zitting genomen in de stuurgroep die het themajaar voorbereidt. De fractie vindt het organiseren van een dergelijk themajaar belangrijk. Toch heeft ze in het verleden ook moeten vaststellen dat het organiseren van dit soort grootschalige evenementen snel leidt tot overschrijding van de begroting. Wij vinden sowieso dat dat niet kan en zeker niet in deze tijd. Het is daarom van belang, zo is ook door onze fractie uitgesproken, dat de stuurgroep zich gebonden weet door de gemeentelijke bijdrage aan het themajaar (max. 200.000,-). De rest van de benodigde fondsen zullen uit sponsoring moeten komen. De fractie zal regelmatig naar de voortgang van de voorbereidingen informeren.

Structuurvisie

Het college heeft aan de Raad een zogenaamde structuurvisie tot het jaar 2040 voorgelegd. In dat stuk, de naam zegt het al, is de visie van het college opgenomen over hoe Goes er in de meest ruime zin van het woord in 2040 moet uitzien. We hebben het dan over zaken als stadsvernieuwing, hoeveel woningen voor welke inkomens moeten er worden gebouwd, welk onderwijsniveau moeten we in dat jaar verzorgen, welke voorzieningen ten behoeve van sport. Welke (industriële bedrijvigheid hebben we dan en streven we na en welke voorzieningen moeten we daarvoor treffen, welke infrastructurele maatregelen ((vaar)wegen/bedrijventerreinen enz.) moeten we dan hebben getroffen enz.

Onze fractie vond het een goed stuk, dat is ook zo in de Raad gebracht. We wachten af met welke concrete voorstellen het college op basis van deze structuurvisie naar de Raad komt.

Wijziging APV 2012

In de gewijzigde APV die aan de Raad werd voorgelegd was het voorstel opgenomen om straatmuzikanten voor hun optredens bij de gemeente een vergunning te laten aanvragen. Wij hebben aangegeven daar als fractie fel tegen te zijn. Onzin, zo hebben we opgemerkt. De klagers moeten hierover maar met de ‘overlastveroorzakers’ in discussie gaan en de zaken zelf oplossen. Dat voorstel is binnen de Raad overgenomen.

Overigens hebben we als fractie ingestemd met het voorstel om ons als Raad nog eens een keer te buigen over de APV: wat kunnen we aan deregulering doen? Elke keer dat de Raad uitspreekt dat er minder regeltjes/voorschriften moeten komen slagen we er met z’n allen in er weer meer bij te maken. Daar moet een streep door. Hoe we dit precies gaan aanpakken is nog niet duidelijk, maar dát we gaan studeren op vereenvoudiging wel. Wordt vervolgd.

’t Beest

Onze factie heeft ingestemd met nadere subsidieverlening aan ’t Beest. Dat wordt hiermee voor de komende jaren in staat gesteld zich zelfstandig weer op de kaart te zetten, na de minder geslaagde samenvoeging met (de programmering van) De Mythe. Ook stemden we ermee in dat er ruim 130.000 euro eenmalig beschikbaar wordt gesteld voor vernieuwing van audiovisuele apparatuur en filmdigitalisering. De Raad stemde tot onze tevredenheid in meerderheid voor de voorstellen van onze wethouder Jan de Pooter. Er is nog even gesteggeld over het feit dat de horeca in Goes schade zou ondervinden vanwege het feit dat de bar van ’t Beest gedurende en na voorstellingen open is en dan klanten zou afsnoepen van de bestaande horecagelegenheden. In een door Jan de Pooter georganiseerd overleg tussen ’t Beest en horecavertegenwoordigers is ook dat probleem gladgestreken, in ieder geval zijn toezeggingen gedaan ‘dat men met elkaar rekening houdt’.

Perspectiefbrief

 De jaarlijkse perspectiefbrief geeft een doorkijk in de stand van zaken van de gemeentefinanciën, in het licht van de voorgenomen en al gerealiseerde plannen. We konden als fractie vaststellen dat het plaatje, zoals dat uit de perspectiefbrief blijkt, ons als gemeente nog steeds de mogelijkheid biedt voor de inkomensgroepen aan de onderkant extra maatregelen te nemen. In zijn algemeenheid is de financiële positie van Goes nog goed, maar er is waakzaamheid geboden. Als we niet zouden kunnen beschikken over al het geld dat uit IJsland terugkomt, krijgen we vanaf 2015 tekorten. Ook Goes ontkomt er dus niet aan zich te beraden op bezuinigingen. Dan wordt het weer spannend, want dan komen weer de bekende vragen terug: zet je je geld vooral in op ‘stenen’ (wegen(onderhoud), viaducten, tunnels) of mensen (extra’s in de inkomensvoorziening, maar ook ontzien van cultuur enz.). Traditioneel zitten wij als partij natuurlijk in de laatste categorie, maar niet zonder dat we oog hebben voor de noodzaak dat ook de gemeente een gezond financieel huishoudboekje moet hebben. Dat betekent dat iedereen daaraan moet bijdragen.

Overigens is de perspectiefbrief weliswaar een interessant beleidsdocument, het écht interessante document is natuurlijk de begroting die in het najaar aan de raad wordt voorgelegd. Dan kunnen we als Raad concreet onze voor- of afkeuringen uitspreken over voorgelegde maatregelen. Ons commentaar op de brief was tegen die achtergrond ook niet een boekwerk van een aantal pagina’s, zoals sommige fracties wel menen te moeten doen. Nee, we stelden nu alleen de positieve hoofdlijnen vast en behouden ons het recht voor in het najaar

Schuldhulpverlening

De Raad ging akkoord met een voorstel van wethouder De Pooter om de formatie die de gemeente beschikbaar stelt voor het behandelen van schuldhulpverleningsvraagstukken om te zetten van een tijdelijke formatie naar een vaste formatie. Onze fractie deed dat vanuit het besef dat schuldhulpverlening de komende jaren helaas steeds actueler zal worden. Daarom moet je daar een professioneel draaiende club ambtenaren op inzetten. Wel stelden we nog vragen bij de financiering van deze maatregel. We komen daar later bij de begrotingsbehandeling nog op terug.

Werkbezoek aan Ter Weel

De fractie bracht een bezoek aan verpleeg- en verzorgingstehuis Ter Weel/Sint Maarten in de Groe. Bezoek was geslaagd. We waren onder de indruk zijn van wat er in het kader van een verzorgings-/verpleeghuis allemaal speelt, ook op het gebied van het netwerk dat wordt onderhouden. We hebben vastgesteld dat de relatie met de gemeente er vooral een is van faciliteren (door de gemeente) en het bijeen brengen van instellingen/groeperingen die met (verpleeg)zorg e.d. te maken hebben.

Fractie+ over ontwikkelingshulp

Onder aansturing van de afdelingsvoorzitter worden met enige regelmaat zogenaamde fractie+-bijeenkomsten georganiseerd, waarop we thema’s, al dan  iet actueel, aan de orde stellen in een bredere samenstelling dan alleen de fractie. alle leden krijgen daarvoor een uitnodiging. De laatste vergadering ging over de vraag of je al dan niet op gemeentelijk niveau aan ontwikkelingshulp moet doen. Om met de opkomst te beginnen: die viel zeker niet tegen. Naast de fractie bezochten zo’n 8 leden de bijeenkomst. Hans de Jonge bracht argumenten tegen ontwikkelingsamenwerking op dit niveau in. Marlize Laport, zelf deelneemster aan de delegatie naar Ubuntu dit voorjaar, was sterk voorstandster. Uiteindelijk was de conclusie dat je als gemeente weliswaar op alle mogelijke manieren sympathie kan laten blijken over ontwikkelingssamenwerking, dat spreekt voor zich, maar dat de schaal waarop je dat als individuele gemeente doet nauwelijks effectief genoemd kan worden. Beter is het om mee te doen op grotere schaal en dan bij voorkeur door aansluiting te zoeken bij de gekende organisaties (Oxfam/Novib e.d.).

Jan de Pooter hield vervolgens een inleiding over de re-integratieactiviteiten van de gemeente. verliep, maar dat er qua tegenstellingen in de discussie ‘wat meer peper in had mogen zitten’. We zullen er in de toekomst beter op letten dat er iets te bediscussiëren en te overbruggen valt.

Zomerreces

In de maanden juli en augustus vergadert de Raad in beginsel niet. We kunnen dan allemaal vakantie houden en in september weer fris aan de start verschijnen. Het volgende fractie verslag verschijnt daarom pas in oktober.

Tot na de zomer allemaal!