Door Wiert Omta op 25 april 2014

Respect verdient respect

addewitDonderdag 24 april bespreekt de Goese raad het collegeprogramma van CDA, SGP/ChristenUnie en VVD. De discussie over het werkstuk van formateur De Bat geeft opnieuw geen duidelijkheid over waarom D66 en SP zijn buitengesloten. Het college schrapt op ons aangeven het woord ‘uitsterfbeleid’ (voor coffeeshops) en doet ons de toezegging over enige tijd met een visie te komen op de burger 2.0. Dat zijn de deelnemers aan de participatiesamenleving.

Zoals eerder bij de bespreking van de aanbevelingen van informateur Van Waveren (CDA) bleef ook deze keer onduidelijk waarom twee winnaars van de verkiezingen (SP en D66) geen deel uitmaken van de coalitie. Er zijn geen onderhandelingen gevoerd met beide partijen. Een breder samengesteld college heeft de hele tijd onze voorkeur gehad. Alle veranderingen die komen in het leven van duizenden Goesenaren moet je niet met 51% van de kiezers willen doorvoeren. Dat is een erg smal draagvlak. Zeker nu er ook nog eens flink bezuinigd moet worden.

‘De uitdaging opgepakt!’, de titel van het collegeprogramma, biedt veel voortzetting van beleid dat er al is: de woonservicegebieden, de dorps- en wijkplannen, aandacht voor het verenigingsleven en cultuur, het blijft. Waar bezuinigd moet worden is allereerst gekeken naar het (uitstellen van) onderhoud van gebouwen. Dat is waar de PvdA steeds voor gekozen heeft: de infrastructuur en voorzieningen zijn op orde, nu moeten de burgers in de watten gelegd. Want die krijgen nog het nodige voor de kiezen.

De bibliotheek en het Nijverheidscentrum (begeleidt werkzoekenden) krijgen speciale aandacht. De eerste moet zichtbaarder, de tweede gaat mogelijk op in de Betho. Goes werkt op veel terreinen samen met omringende gemeenten. Dat heten ‘gemeenschappelijke regelingen’. Het college wil het aantal gemeenschappelijke regelingen omlaag brengen. Niet door de werkzaamheden te staken maar door samenvoegingen. Aandachtspunt daarbij is dat de gemeenteraad de controle houdt dan wel terugkrijgt, want daar schort het nog wel eens aan. De Nederlandse vereniging van raadsgriffiers noemde deze regelingen de Bermudadriehoek in ons democratisch bestel: de democratische controle door de gemeenteraad is vaak op een te grote afstand gekomen.

Het collegeprogramma is een lange opsomming van voornemens, vaak geformuleerd als open deur. Een echte visie ontbreekt. Terwijl daar alle aanleiding toe is. Bijvoorbeeld als het gaat over de relatie tussen overheid en burger en de rol van de laatste. Want daar gaat veel veranderen. Burgers die in de participatiesamenleving hun verantwoordelijk pakken dan wel krijgen, zullen ook op andere terreinen zeggenschap opeisen: op school, bij de werkgever, in de zorg, in hun dorp of wijk maar ook in relatie tot de gemeentelijke overheid. Daardoor verandert de rol van bestuurders, ambtenaren en politici. Het college reageerde positief op ons voorstel dit binnenkort nader uit te werken.

DrugsgrafiekEvenals de meeste andere oppositiepartijen (en waarschijnlijk de VVD) hebben we grote moeite met de manier waarop het college liberale vrijheden beperkt. Supermarkten mogen minder open op zondag, er komt geen uitbreiding van koopzondagen. “Onze ultieme droom is een drugsvrije samenleving”, ronken De Bat en de zijnen. We hebben aangegeven termen als ‘uitsterfbeleid’ niet te vinden passen, het is alsof de minderheid van CDA en SGP/ChristenUnie (samen nog geen 40% van de kiezers) met oorlogstaal en klaroengeschal de voorkeur van de meerderheid te lijf gaat. Zo moet je geen beleid formuleren. De Bat zegde toe de aanduiding ‘uitsterfbeleid’ te wijzigen. De prioriteit op weg naar een drugsvrije samenleving bij de coffeeshops leggen, vinden we onlogisch. De schade die alcohol toebrengt – medische kosten, verkeersonveiligheid, (huiselijk) geweld – is vele malen groter dan bij cannabis. Wees dan dapper en verzin een achterdeurbeleid voor Gall & Gall. Of laat de coffeeshops met rust.

Maar nog wezenlijker is het dat de christelijke partijen, die terecht vragen om respect voor hun levenswijze, erkennen dat andere levenswijzen evenveel respect verdienen. En een grote meerderheid van de Goese bevolking wil graag zelf uitmaken of en welke genotsmiddelen geconsumeerd worden. Zoek daarom naar oplossingen die het thema uit de politieke strijd halen.

Bij het collegeprogramma hoorde ook een financiële taakstelling, vooral ingegeven door externe factoren (minder dividend van Delta, een fors lagere uitkering uit het gemeentefonds) en met bezuinigingen op het onderhoud van gebouwen en het voornemen het tekort op het parkeerbeleid drastisch terug te dringen. We hebben hier mee ingestemd. Het is een nieuwe maar noodzakelijke stap om de financiën van Goes gezonder te maken.

 

Wiert Omta

Wiert Omta

Voor raadslid Wiert Omta is actief zijn in de politiek een normale zaak: “Een samenleving werkt alleen als we met elkaar problemen bespreken en oplossingen zoeken. Met respect voor ieders mening”. Wiert woont in Oud-Sabbinge en is ondernemer in de journalistiek en de zorg. Hij maakt dagelijks Goestig, de lokale televisie. Wiert: “Door Goestig en

Meer over Wiert Omta