Door op 1 april 2013

Robin Hood-fonds

In maart 2013 heeft de Goese PvdA-fractievoorzitter Henk Hoogerland het idee geopperd om van mensen met een bruto salaris van boven de 50.000 euro een extra bijdrage van 1% te vragen. Hoogerland zei op het PvdA video – filmpje: “Het zou goed zijn als we als gemeente de mogelijkheid zouden krijgen een gemeentefonds in het leven te roepen waar mensen met een inkomen van meer dan 50.000 euro bruto één procent in storten om minima extra te kunnen helpen. Ik realiseer me dat we dat niet zomaar kunnen regelen, maar we kunnen de Tweede Kamer benaderen om die mogelijkheid te krijgen in de situatie waar we nu zitten.”

Het plan is om de gemeenten de mogelijk te bieden een gemeentelijk fonds op te richten. Hiervoor is landelijke wetgeving nodig, want gemeenten mogen nu geen inkomensbeleid voeren. Een aantal onderdelen zijn hierbij o.a. van belang:

– De gemeenten zouden zelf moeten bepalen of zij het gemeentelijke fonds willen oprichten.

– Uitzonderingen zijn desgewenst mogelijk voor de  50.000- euro – plus inkomens die op vrijwillige basis aantoonbaar minimaal één procent van hun brutosalaris afdragen aan mensen die financiële hulp hard nodig hebben.

– Het afdrachtpercentage is minimaal één procent van het bruto salaris. Indien dit salaris 100.000 euro bedraagt, dan moet betreffend persoon minimaal 1000 euro afdragen.

– Juridische dekking moet goed verzorgd zijn.

– De opbrengsten van het fonds worden aan de minima besteed, zoals voedselbanken, ondersteuning voor de armen etc.

Dit ‘Robin Hood-fonds’ sluit aan bij het PvdA – gedachtegoed, omdat de PvdA voor een eerlijke inkomensverdeling staat. Ondanks dat dit fonds mogelijk bezwaren zal oproepen bij bepaalde mensen, is in een tijd van crisis een kleine afdracht voor mensen met een hoog inkomen eerlijk, rechtvaardig en wenselijk.