Door Wouter van der Pijl op 7 december 2018

Zorgen over haalbaarheid en communicatie klimaatbeleid

Door: Wouter van der Pijl

Het Goese klimaatbeleid is ambitieus. Al in 2045 willen we een energieneutrale gemeente zijn. Vijf jaar eerder dan het provinciale, landelijke en wereldwijde doel. Als PvdA juichen we dit ambitieuze doel toe. Het is goed om te zien dat het college de opwarming van de aarde en een duurzame samenleving serieus neemt.

Om dit doel te behalen zal er de komende jaren flink aan de weg getimmerd moeten worden. 93% van alle woningen in Goes moeten nog energieneutraal worden. Dat is een forse opgave. Van de burgers en bedrijven wordt in het plan veel verwacht. Huiseigenaren zullen flink moeten investeren in bijv. warmwaterpompen die het aardgas moeten gaan vervangen. Daarnaast zullen zonnepanelen, en andere vormen van energieopwekking, flink gepromoot moeten worden om de lampen te laten branden.

Wat betreft die lampen missen wij nog wel een concreet plan over hoe we op grote schaal duurzame energie gaan opwekken. Nu staat er in het plan van het college dat de gemeente twee zonneparken gaat aanleggen en hoopt op initiatieven van burgers en bedrijven. Daar gaan we het helaas niet mee redden. Wij vragen ons dan ook af wanneer we concrete plannen te zien krijgen die in de hele energiebehoefte voorzien.

Voor de burger zal de energietransitie flink wat geld kosten. Belangrijk daarbij: hoe gaat het gemeentebestuur de energietransformatie betaalbaar houden voor de armere inwoners? Het is belangrijk dat mensen tijdig geïnformeerd worden zodat ze zich kunnen voorbereiden. De kloof tussen arm en rijk mag wat ons betreft niet groter worden.
Nu we het toch over burgers hebben willen we het college ook een compliment geven. Bij het tot stand komen van het klimaatbeleid is er geprobeerd om zoveel mogelijk mensen uit de Goese samenleving hierbij te betrekken. Waarvoor hulde. Wel hadden we graag gezien dat al bij het tot stand komen van de eerdere kadernota burgers betrokken waren. Nu is dit pas halverwege het traject gebeurt. Het college mag onze kritiek vooral als een aanmoediging zien, want de weg naar goede burgerparticipatie is er één met vele hobbels. Dat beseffen wij ons ook maar al te goed. Wordt vervolgd.

Wouter van der Pijl

Wouter van der Pijl

Wouter van der Pijl is 32 jaar en raadslid bij de PvdA Goes. In het dagelijks leven is hij werkzaam als docent geschiedenis en aardrijkskunde in het VSO (voortgezet speciaal onderwijs). Voor Wouter is het belangrijk dat we als samenleving beseffen dat niet iedereen op zijn of haar eigen benen kan staan en soms extra

Meer over Wouter van der Pijl