Burgerparticipatie

We geven inwoners zeggenschap over hun eigen woon- en leefomgeving. Daarbij
moet de gemeente ook leren los te laten. Als oplossingen aangedragen worden door
Goesenaren, dan moet de gemeente dit uitvoeren, mits dit wettelijk en financieel
haalbaar is. Ook als dit tegen de wens van de gemeente zelf is.

● Bij veranderingen in de directe omgeving worden betrokken bewoners al in het
beginstadium actief betrokken;

● Bij burgerparticipatieprojecten staan transparantie, inclusiviteit, openheid, efficiëntie
en zeggenschap centraal;

● Goes gaat verder met het burgerpanel, maar onderzoekt ook andere mogelijkheden
om Goesenaren te betrekken bij nieuw beleid;

● Op dit moment zijn er verschillende adviesraden actief die de gemeente gevraagd
en ongevraagd van advies voorzien, bijvoorbeeld de jongerenraad, de sportraad en de
cultuurraad. We vinden het belangrijk dat zij een representatieve vertegenwoordiging
zijn van hun sector. Zolang de raden dit kunnen verantwoorden blijven zij bestaan;

● Bij ieder raadsvoorstel wordt een paragraaf burgerparticipatie opgenomen waarin
verantwoord wordt hoe burgers betrokken worden dan wel waren;

● Inwoners krijgen uitdagingsrecht: kern van de aanpak is dat een groep bewoners
taken van de gemeente kan overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer
en/of goedkoper kan.

Waar ben je naar op zoek?