Cultuur

Cultuur verbindt mensen én geeft je de vrijheid om te zijn wie je bent. We zetten de
kracht van kunst en cultuur in om ontmoetingen tussen mensen met verschillende
achtergronden te stimuleren. We geloven dat vooroordelen verdwijnen door elkaar te
leren kennen. Er is volop subsidie voor buurtactiviteiten en culturele evenementen die
verbinden. Iedere inwoner krijgt de kans om mee te doen ongeacht je financiële of
sociale status.

Goes kent verschillende culturele instellingen, verenigingen en kunstenaars. Wij willen
de culturele sector in Goes verder versterken. Dit doen we door meer aandacht te
hebben voor de lokale geschiedenis, maatschappelijke evenementen te
ondersteunen, kunstenaars meer kansen te geven en iedere Goesenaar de
mogelijkheid te geven om zich te uiten en mee te doen.

● We willen het culturele hart van Goes versterken door ‘broedplaatsen’ aan te wijzen
waar kunstenaars, start-ups en jong talent samenkomen om hun ideeën vorm te
geven;

● We stimuleren en ondersteunen lokale initiatieven zoals community art;

● We stimuleren dat lege panden in de binnenstad beschikbaar worden gesteld voor
pop-up tentoonstellingen, ateliers en evenementen;

● Goes Marketing zet zich nadrukkelijk in voor maatschappelijke evenementen. We
maken hierover afspraken bij het verlenen van de subsidie;

● Het stadsarchief blijft behouden en in Goes. Daarnaast komt er meer geld voor het
publiceren van eigen onderzoek;

● Het Historisch Museum De Bevelanden wordt zowel aan de buiten- als binnenkant
gerestaureerd. Samen met het museum ontwikkelen we een nieuwe manier om de
collectie tentoon te stellen zodat ook in de toekomst het museum zowel voor inwoners
als toeristen interessant blijft. Het museum behoudt haar huidige subsidie;

● We ondersteunen actief het idee van ‘murals’ in de stad;

● De Muziekschool behoudt haar huidige subsidie;

● Elke vier jaar houdt Goes een themajaar met als doel om gasten kennis te laten
maken met andere culturen;

● We onderzoeken de mogelijkheid om in Goes een grote buitenlocatie voor
evenementen te realiseren;

● De bibliotheek heeft een belangrijke functie. Het is een plek om te studeren, te lezen
en elkaar te ontmoeten. We blijven er voor zorgen dat de bibliotheek laagdrempelig
gebruikt kan worden en voor iedereen toegankelijk is. Voor kinderen tot 18 jaar zelfs
gratis;

● We maken een gemeentelijke cultuurkaart. Hiermee krijgen jongeren korting op het
bezoek van culturele instellingen of evenementen. We zetten hier in op samenwerking
met andere gemeenten;

● We ondersteunen een opwaardering van de museumfunctie van de stoomtrein
Goes-Borssele en staan positief tegenover een (eenmalige) subsidie hiervoor;

● Werk moet eerlijk beloond worden. Helaas gebeurt dat nog niet altijd. We streven
ernaar dat de gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve
industrie de standaard wordt en waar mogelijk nemen we dit op in de
subsidievoorwaarden. Indien mogelijk verhogen we hiervoor de gemeentelijke
subsidie.

● Scholen kunnen ieder jaar meedoen aan de Keti Koti-maaltijden om stil te staan bij
de afschaffing van de slavernij;

● We zorgen dat scholen en buitenschoolse opvang in verbinding staan met culturele
en educatieve voorzieningen, zoals het Historisch Museum De Bevelanden, het
stadsarchief, Het Milieu Educatie Centrum, de cultuurbus, de Muziekschool en –
verenigingen, jeugdtheaterschool zodat ze elkaar versterken;

● Voor het creëren van een inclusieve samenleving is het belangrijk dat de gemeente
een breed palet aan culturele evenementen ondersteunt;

Waar ben je naar op zoek?