Duurzaamheid

Om de klimaatdoelen te behalen zullen de gemeente, de woningcorporatie, bedrijven
en inwoners moeten investeren in het verduurzamen van woningen en panden. Dit is
een grote opgave, maar we zullen dit moeten doen om de klimaatdoelen te kunnen
halen. Voorop staat dat iedereen hier aan mee moet kunnen doen. Waar nodig springt
de gemeente bij met duurzaamheidssubsidies. Het isoleren van gebouwen is prioriteit
nummer één.

● Oude industrieterreinen willen we verduurzamen. Onder andere via het isoleren van
bedrijfspanden, zonnepanelen op de daken en als dak boven parkeerterreinen. De
gemeente neemt het voortouw en informeert ondernemers over mogelijkheden voor
verduurzamen en het aanvragen van subsidies;

● Wanneer ondernemers vestigings- of uitbreidingsplannen hebben zullen er
duurzame voorwaarden gesteld worden aan de vergunning, zoals circulair bouwen en
gebruik van secundaire materialen zoals bv. gerecycled beton. Als men nog geen
zonnepanelen op het dak of boven het parkeerterrein heeft dan is dit hét moment om
het mee te nemen in de uitbreiding of vestigingsplannen;

● De expertise op het terrein van verduurzaming binnen de gemeentelijke organisatie
dient versterkt te worden, kwantitatief en kwalitatief

● Als de gemeente één boom kapt, planten we meer bomen terug. Als we 1m2 natuur
weghalen wordt dit gecompenseerd door een zelfde hoeveelheid natuur terug te
plaatsen;

● We pleiten voor bruikbaar groen; groen waar mensen uit Goes iets aan hebben:
plukbossen, schaduwbomen, klimbomen;

● Samen met bijvoorbeeld het IVN zet PvdA/GroenLinks in op groene schoolpleinen.
Zo stimuleren we verbinding met de natuur en is er ruimte en beleving voor educatie
buiten het klaslokaal;

● We stimuleren inwoners om hun versteende tuin om te bouwen tot een groenere
tuin. De gemeente organiseert jaarlijks een aantal dagen waarop tegels worden
opgehaald en kunnen worden ingeruild voor groen. Ook stimuleren we ‘struikroven’:
het redden van groen dat anders zou zijn verdwenen door nieuwbouw of renovatie. Dit
doen we ook door als gemeente grond ter beschikking te stellen voor een bomenhub;

● De gemeente Goes stimuleert het jaarlijks meedoen met het NK Tegelwippen. Een
wedstrijd waarbij gemeenten de strijd met elkaar aangaan om zoveel mogelijk tegels
te vervangen door groen. Ook initiatieven als guerrilla tuinieren en het vergroenen van
boomspiegels verdienen meer aandacht in bijvoorbeeld ons gemeentelijk blad
Samenspel;

● We gaan lichtvervuiling zo veel mogelijk tegen;

● Verder bouwen we het ecologisch maaibeheer uit ten behoeve van bloem- en
insectenrijke begroeiing. Wanneer de gemeente groen aanplant in haar openbare
ruimte dan kiezen we voor inheemse planten en bomen;

● Goes komt met een actieplan om insecten in het landelijk gebied terug te krijgen
door het aanleggen/stimuleren van bloemenranden en door gebruik van landbouwgif
tegen te gaan;

● We zetten ons in voor de verdere ontwikkeling en waar mogelijk uitbreiding van het
Poelbos, maar een grote hoteltoren nabij het Poelbos sluiten we uit;

● In het buitengebied stimuleren we de aanplant van houtwallen en bosschages, in
goed overleg met eigenaren van de grond;

● We behouden, versterken en breiden waar mogelijk de groenstructuur langs de
bebouwde omgeving uit;

Waar ben je naar op zoek?