Landelijk gebied & natuur

PvdA/GroenLinks zet zich in voor een groene en gezonde leefomgeving. We zetten
ons in voor meer natuur en biodiversiteit, zowel binnen stadsen dorpsgrenzen als
daarbuiten. Samen met bewoners, verenigingen en bedrijven gaan we aan de slag om
hun omgeving zo groen mogelijk in te richten. We brengen natuur in de stad.

● Als de gemeente één boom kapt, planten we meer bomen terug. Als we 1m2 natuur
weghalen wordt dit gecompenseerd door een zelfde hoeveelheid natuur terug te
plaatsen;

● We pleiten voor bruikbaar groen; groen waar mensen uit Goes iets aan hebben:
plukbossen, schaduwbomen, klimbomen;

● Samen met bijvoorbeeld het IVN zet PvdA/GroenLinks in op groene schoolpleinen.
Zo stimuleren we verbinding met de natuur en is er ruimte en beleving voor educatie
buiten het klaslokaal;

● We stimuleren inwoners om hun versteende tuin om te bouwen tot een groenere
tuin. De gemeente organiseert jaarlijks een aantal dagen waarop tegels worden
opgehaald en kunnen worden ingeruild voor groen. Ook stimuleren we ‘struikroven’:
het redden van groen dat anders zou zijn verdwenen door nieuwbouw of renovatie. Dit
doen we ook door als gemeente grond ter beschikking te stellen voor een bomenhub;

● De gemeente Goes stimuleert het jaarlijks meedoen met het NK Tegelwippen. Een
wedstrijd waarbij gemeenten de strijd met elkaar aangaan om zoveel mogelijk tegels
te vervangen door groen. Ook initiatieven als guerrilla tuinieren en het vergroenen van
boomspiegels verdienen meer aandacht in bijvoorbeeld ons gemeentelijk blad
Samenspel;

● We gaan lichtvervuiling zo veel mogelijk tegen;

● Verder bouwen we het ecologisch maaibeheer uit ten behoeve van bloem- en
insectenrijke begroeiing. Wanneer de gemeente groen aanplant in haar openbare
ruimte dan kiezen we voor inheemse planten en bomen;

● Goes komt met een actieplan om insecten in het landelijk gebied terug te krijgen
door het aanleggen/stimuleren van bloemenranden en door gebruik van landbouwgif
tegen te gaan;

● We zetten ons in voor de verdere ontwikkeling en waar mogelijk uitbreiding van het
Poelbos, maar een grote hoteltoren nabij het Poelbos sluiten we uit;

● In het buitengebied stimuleren we de aanplant van houtwallen en bosschages, in
goed overleg met eigenaren van de grond;

● We behouden, versterken en breiden waar mogelijk de groenstructuur langs de
bebouwde omgeving uit;

Waar ben je naar op zoek?