Onderwijs

Voor kinderen is het belangrijk om gelijke kansen te krijgen. Wat je afkomst is, mag
niet bepalen hoe ver je kunt komen of hoe groot je kunt dromen. Ieder kind verdient
volgens ons een goede start om zijn of haar talenten te ontwikkelen. Daarnaast is het
belangrijk dat ook volwassenen hun talenten kunnen blijven ontwikkelen.

● Organisaties zoals Stichting Leergeld en Stichting OOK zorgen ervoor dat ieder kind
mee kan doen in het onderwijs. We gaan de samenwerking met deze partners
versterken. Onder andere door een structurele subsidie te verlenen, maar ook door
het creëren van één plek voor alle aanvragen;

● Sommige kinderen hebben extra hulp nodig. Bij zorgaanvragen gaat de gemeente
kijken naar wat een kind nodig heeft in plaats van naar de belemmeringen in de
regelgeving. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat leerlingenvervoer geregeld
wordt, ook binnen de eigen gemeente;

● De ontwikkeling van kinderen stopt niet na schooltijd. De gemeente investeert in
gratis (buiten)schoolse activiteiten op bijvoorbeeld het gebied van sport, muziek, dans
of kunst;

● Het aantal stageplaatsen neemt af. De gemeente zorgt binnen haar eigen haar
organisatie en samen met haar partners voor voldoende stageplaatsen, dit in
samenwerking met scholen. Bijvoorbeeld door dit af te dwingen via social return on
investment;

● Discriminatie is ook in het onderwijs en bij stageplaatsen een probleem. Goes
ontwikkelt een plan van aanpak om discriminatie op scholen en bij stageplaatsen tegen
te gaan;

● De gemeente heeft de verplichting om de huisvesting van PO en VO scholen te
regelen. We zorgen ervoor dat bij deze huisvesting het belang van de leerlingen
centraal staat. We investeren in verouderde schoolgebouwen, bijvoorbeeld in het
verbeteren van de ventilatie, hygiëne en de veiligheid. We investeren ook in
nieuwbouw voor scholen waar dit nodig is. De middelen die de gemeente ontvangt
voor onderwijshuisvesting besteden we voor 100% aan het onderwijs;

● We zorgen er bij deze nieuwe huisvesting ook voor dat het belang van de leerlingen
en de verbinding met de natuur hand in hand kunnen gaan. Onderzoek bewijst dat een
groene leeromgeving beter is voor de ontwikkeling van kinderen;

● We stimuleren, in overleg met de betrokken schoolbesturen, het tot stand komen van
integrale kindcentra (IKC) waar school, kinderopvang, peuterspeelzalen en andere
partners samen in één gebouw zitten;

● 15% van de inwoners is onvoldoende taal- en digitaal vaardig om goed mee te doen
aan de maatschappij. Er komt een plan van aanpak om deze laaggeletterdheid in 10
jaar terug te brengen naar 0;

● We ondersteunen scholen om het keurmerk Gezonde School te behalen.

Waar ben je naar op zoek?