Wonen

Wonen is een grondrecht en daarom heeft iedereen in Goes het recht op een passende
woning. Om die reden wil PvdA/GroenLinks starters en senioren meer kansen bieden
op de woningmarkt. Dit betekent een uitbreiding van het aantal starterswoningen, meer
sociale huurwoningen en levensloopbestendige woningen. We doen dit door bij
nieuwbouw voorkeur te geven aan groene wooncomplexen die binnen de zichtlijnen
van Goes tot hun recht komen, bestaande uit een mix van huur- en koopwoningen.
Nieuwbouw moet altijd uit een vast percentage sociale huurwoningen en woningen in
het middensegment bestaan. Meer woningaanbod Net als in de rest van Nederland
zien we ook in Goes een laag aanbod van goedkope woningen. De afgelopen jaren
zijn voornamelijk dure woningen gebouwd of herbouwd na de sloop van oude
woningen. Dit moet en kan beter zodat ook jongeren en mensen met een smallere
beurs meer kans maken op een passende woning.

● We steunen de mogelijkheid om een woning vrijwillig te splitsen. Het aanvragen van
een vergunning om een woning te splitsen wordt voorlopig gratis om direct iets te doen
aan de woningnood. Dit biedt bijvoorbeeld kansen aan de senioren die groot wonen
om hun huis te delen met starters;

● We voeren een zelfbewoningsplicht in. Op deze manier willen we beleggers van de
overspannen woningmarkt weren;

● Via een doelgroepenverordening regelen we wie in aanmerking komt voor sociale
huur, midden huur en sociale koop;

● Goes zet zich in om de doorstroom in de huurmarkt te verbeteren;

● De gemeente moet zich actiever inzetten voor uitbreidingsplannen in de gemeente.
Daarom willen wij graag dat de gemeente zelf met uitbreidingsplannen gaat komen
zodat we in de huidige en toekomstige woningbehoeften kunnen voorzien. Wel moeten
nieuwe uitbreidingsplannen aansluiten op de huidige bebouwing;

● Leegstaande panden, zoals bijvoorbeeld kantoren, moeten omgevormd kunnen
worden tot woningen;

● Bij de bouw van nieuwe appartementencomplexen wordt rekening gehouden met
voldoende ruimte voor natuur en openbare ruimten zoals speeltuinen;

● Woningbouw krijgt voorrang op de bouw van vakantiehuizen in de dorpen rond Goes;

● In nieuwe bestemmingsplannen nemen we op dat de woningvoorraad moet bestaan
uit minimaal 15% sociale huurwoningen, 15% sociale koopwoningen en 10% midden
huur;

● Via de methode koopgarant bieden we koophuizen voor een lager tarief aan;

● Wie een urgentieaanvraag doet heeft recht op een fysiek gesprek. Met Beveland
Wonen maken we de afspraak dat ze een aanspreekpunt hebben. Ook moet er de
mogelijkheid zijn dat maatschappelijk werk aanwezig is bij dit gesprek;

● Nog te vaak komen inwoners niet in aanmerking voor voorrang bij een sociale
huurwoning. Dit komt omdat de regels te streng zijn en te hard worden gehandhaafd.
Met Beveland Wonen maken we afspraken over versoepeling zodat mensen eerder in
aanmerking komen

Waar ben je naar op zoek?