Door op 3 juni 2012

Fractieverslag 3 juni 2012

  1. 1.             Profilering PvdA

Binnen de fractie spreken we met regelmaat over de vraag hoe we onszelf beter bekend, zichtbaarder en aantrekkelijker kunnen maken voor niet-leden enz. In de laatste vergadering van mei spraken we af serieus te proberen om als fractie hierin veel actiever te zijn. Ook om er meer structuur aan te geven. Zo is besloten tot de instelling van een PR-clubje (waarschijnlijk gaan we dat campagneteam noemen), bestaande uit Wiert Omta als afdelingsvoorzitter, Jan de Pooter, Hans de Jonge, Dany Böseler en Aysegül Celik. In dat team zullen ook de ervaringen worden ingebracht uit de PvdA-ledendag op 2 juni die door Hans de Jonge en Marlize Laport werd bezocht. Dat campagneteam krijgt een belangrijke taak in het doen van voorstellen voor de verkiezingen van 2014. Ook besloot de fractie tot de instelling van een Ombudsteam.

De actievere opstelling van de fractie bestaat erin dat elk fractielid vanuit de eigen portefeuille, frequent stukjes zal produceren die op de site geplaatst kunnen worden. Het is de bedoeling in die stukjes wat meer verdieping te geven, wat meer achtergronden te belichten, om zo anderen ook meer in de discussie te kunnen betrekken. Dat is niet alleen een taak van de secretaris. Wel is besloten dat deze maandelijks, op basis van de fractieverslagen, op de site zal aangeven wat er binnen de fractie aan de orde kwam en welke besluitvorming/overwegingen daarbij golden. Dit is het eerste verslag in die reeks over de fractievergaderingen in de maand mei.

Overigens is vastgesteld dat als het gaat over de profilering van de partij, het zichtbaar maken daarvan, hier een vrijwel gelijkaardige taak voor zowel bestuur als fractie ligt. Zij zullen elkaar hierop aanspreken.

  1. 2.             Spoorbak

Een al sinds lang steeds terugkerend thema. Het college stelt nu voor de bak niet meer aan te leggen en andere geluids- en trillingreducerende maatregelen te nemen. Reden is dat op basis van 2 onderzoeksrapporten de bak onvoldoende zal bijdragen aan de reductie daarvan (minder dan 50%). De fractie sprak hierover ook met een bewonersdelegatie. We hebben vastgesteld dat de besluitvorming op de burgers maar ook op ons onbevredigend over komt. Je houdt mensen bijna 10 jaar lang een worst voor en als men mag happen wordt die weggehaald. De bewoners wijzen er terecht op dat ook de PvdA in het verkiezingsprogramma 2010-2014 uitgesproken voor de spoorbak was! We moeten daarom zeer zorgvuldig afwegen. Daarbij realiseren we ons dat er sinds het schrijven van het verkiezingsprogramma qua economische ontwikkeling het nodige is gepasseerd. We verkeren in zwaar weer. De bak legt een erg groot beslag op de middelen, waardoor we andere zaken wellicht niet meer of pas veel later kunnen uitvoeren. Hoe dan ook blijft ook de zorg bestaan voor de overlast die de aanwonenden ondervinden, al is bovendien met de aanleg van de bak allerminst zeker dat het trillingsprobleem voldoende is opgelost. De Raad neemt op 14 juni in een ingelast vergadering een besluit.

  1. 3.             Ugandaproject

Fractielid Marlize Laport is in april met een delegatie afgereisd naar het Ugandaproject dat mee door steun en inspanningen van Goes draait. Zij heeft daarover in de Raad een presentatie verzorgd, samen met overige deelnemers. In dat verband discussieerde de fractie over nut en noodzaak van dit soort projecten vanuit het gemeentelijk niveau. Marlize verdedigt met verve het nut. Hans de Jonge plaatste kritische kanttekeningen. Besloten is hieraan een fractie+-bijeenkomst te wijden op 12 juni 2012. De uitnodiging daarvoor is inmiddels door het bestuur verzonden. Op die avond zal Jan de Pooter ingaan op het thema Fraudebestrijding & Re-integratie bij Sociale Zaken.

  1. 4.             Gesprekken met belangenbehartigers

De fractie spreekt met regelmaat met belangenbehartigers, die  er prijs op stellen bij de fractie hun standpunten over voorgenomen gemeentelijke besluitvorming bekend te maken. Zo spraken we de afgelopen weken met een delegatie van aanwonenden van de spoorlijn (zie hiervoor), met bewoners uit de Goese Polder over de herinrichting van het Sportveldencomplex De Schenge en met het bestuur van de musea op de Bevelanden.

De bewonersdelegatie uit de Goese Polder presenteerde een schets van de (op 21 mei) bereikte overeenstemming met de betrokken partijen over de herinrichting van de sportvelden. Dit resultaat ligt nu bij de gemeente, die heeft toegezegd de zaak met spoed aan de Raad te zullen presenteren. We hebben als fractie geen toezeggingen gedaan. Wel aangegeven dat een schets, waarover alle partijen overeenstemming hebben, voor de Raad vanzelfsprekend het meest aantrekkelijk is. We weten overigens dat de schet(sen) nog moeten worden doorgerekend en dat nog niet duidelijk is wat er aan de Raad gaat worden voorgelegd. Gemeld werd dat de hockeyclub met de gekozen schets niet (volledig) instemming heeft: zij wensen een nieuwe kantine.

Over dit thema spraken we een week later ook met een vertegenwoordig van de hockeyvereniging. De vertegenwoordigers meldden op zich te kunnen leven met de voorgestelde variant, maar zien zich dan geplaatst voor de kosten van verbouw van hun verenigingshuis, waarvoor zij geen financiële middelen hebben.

We hebben als fractie laten weten de opvattingen van beide delegaties bij de besluitvorming te zullen meewegen.

Het gesprek met het bestuur van de Bevelandse musea ging over het voortbestaan van de musea nà 2014, als er sprake zal zijn van een veel lagere subsidiëring door de betrokken gemeenten. Het bestuur maakt zich daar ernstige zorgen over. De subsidie van Borsele zou helemaal wegvallen en Goes zou 75.000 minder subsidiëren. Dat is zuur voor musea die in het afgelopen jaar bijvoorbeeld hebben bewezen het goed te doen: er waren veel bezoekers; er is afgesloten met een positief saldo. Dat is ook tot stand gebracht door behoorlijk wat bezuinigingen door te voeren. Het bestuur heeft voor zichzelf een absolute ondergrens vastgesteld waaronder zij geen verantwoordelijkheid meer wenst te nemen. In dat verband hanteert zij 3 scenario’s:

  1. Borsele blijft haar 25.000 bijdragen. In dat geval blijft het bestuur doorgaan.
  2. Borsele stopt helemaal. Ook in dat geval blijft het bestuur nog aan
  3. Goes zegt daarnaast ook dat zij nog 75.000 extra kort. Dan zakt een en ander volgens het bestuur door de ondergrens.

Overigens blijven Kapelle (100.000) en Noord-Beveland (22.500) hun bijdrage leveren.

Het bestuur wil zelf graag door: men is in bespreking over concentratie in Goes van een Volkscentrum voor Klederdrachten. Daarover moeten nog de nodige besprekingen gevoerd worden, maar er gloort licht achter de horizon. Zou dat lukken dan is er een veel breder draagvlak. Van belang is dat cultuur gedeputeerde De Reu dat idee steunt (overigens zonder financiële steun).

Samengevat is het verzoek aan Goes om niet teveel te bezuinigingen en om daarmee de toekomst van de musea zeker te stellen en ook om mee te denken over een centrale plek voor een klederdrachten museum. Sowieso willen de musea de “textiellijn” als hoofdlijn voortzetten.

De fractie heeft toegezegd dat zij aan het pleidooi van het bestuur bij de begrotingsbehandeling 2013 aandacht zal schenken.

  1. 5.             Huisvesting arbeidsmigranten

In de commissie vergadering waarin het collegevoorstel hierover werd besproken is vanuit de fractie aangegeven dat zij niet kon instemmen met concentratie van grote groepen arbeidsmigranten (lees bijvoorbeeld de Poolse werknemers die hier voor langere of kortere tijd werkzaam zijn en gehuisvest moeten worden) op één locatie. We hebben in het verleden genoeg voorbeelden van waartoe dat in negatieve zin kan leiden. De wethouder leek daarin mee te zullen gaan. In het definitieve voorstel dat op 31 mei in de Debatraad aan de orde kwam bleek dit voorstel nog steeds in de nota van het college te staan. We hebben er ook in de Raad met klem voor gepleit dat voorstel terug te nemen. De wethouder bleek daartoe niet bereid. Hij maakt een onderscheid voor mensen die hier langdurig verblijven (zeg maar vanaf een half jaar) en mensen die hier kort verblijven (zeg maar voor de duur van een kort seizoen). Voor de laatste categorie houdt hij de mogelijkheid open van huisvesting in  locaties van tussen de 50 en 200 personen. Nogmaals, voor de PvdA zeer ongewenst. We kregen alleen de steun van Groen Links en de SP. Het voorstel van het college werd daarom helaas door de Raad aangenomen.

  1. 6.             Overige punten

De fractie sprak verder ook nog over zaken als de notitie ‘visie maatschappelijke ondersteuning’ en het fietsbeleidsplan. Het is aan de betreffende ‘portefeuillehouders’ binnen de fractie om daarover richting de leden meer achtergrondinformatie te verschaffen.