Standpunten

Zoeken

Armoedebeleid

Eén van de belangrijkste taken van de gemeente is dat iedere Goesenaar mee kan doen aan de samenleving. In de gemeente Goes wonen ruim 1.500 inwoners voor wie dat geen vanzelfsprekendheid is omdat ze in armoede leven. Van deze groep groeien 400 kinderen dagelijks op in armoede. PvdA/GroenLinks vindt dat hier verandering in moet komen.

Lees verder

Binnenstad

Een bruisende en aantrekkelijke binnenstad is goed voor ondernemers en inwoners. Op dit moment zien we een versnippering van het winkelaanbod door de hele stad en leegstand. Om de binnenstad toekomstbestendig te maken zullen we de binnenstad moeten veranderen. Dit betekent een kleinere en goed bereikbaar centrum waar het aantrekkelijk is om te ondernemen en

Lees verder

Burgerparticipatie

We geven inwoners zeggenschap over hun eigen woon- en leefomgeving. Daarbij moet de gemeente ook leren los te laten. Als oplossingen aangedragen worden door Goesenaren, dan moet de gemeente dit uitvoeren, mits dit wettelijk en financieel haalbaar is. Ook als dit tegen de wens van de gemeente zelf is. ● Bij veranderingen in de directe

Lees verder

Cultuur

Cultuur verbindt mensen én geeft je de vrijheid om te zijn wie je bent. We zetten de kracht van kunst en cultuur in om ontmoetingen tussen mensen met verschillende achtergronden te stimuleren. We geloven dat vooroordelen verdwijnen door elkaar te leren kennen. Er is volop subsidie voor buurtactiviteiten en culturele evenementen die verbinden. Iedere inwoner

Lees verder

Dorpen & wijken

De gemeente Goes bestaat uit meer dan alleen de stad Goes. We willen dat het prettig wonen is in alle gebieden binnen onze gemeente. PvdA/GroenLinks stelt leefbaarheid, bereikbaarheid, sociale- en verkeersveiligheid en het promoten van initiatief centraal. We vinden daarbij dat leefbaarheid en veiligheid voorop horen te staan en moedigen sociale initiatieven aan. ● Elke

Lees verder

Duurzaamheid

Om de klimaatdoelen te behalen zullen de gemeente, de woningcorporatie, bedrijven en inwoners moeten investeren in het verduurzamen van woningen en panden. Dit is een grote opgave, maar we zullen dit moeten doen om de klimaatdoelen te kunnen halen. Voorop staat dat iedereen hier aan mee moet kunnen doen. Waar nodig springt de gemeente bij

Lees verder

Financiën

Een open samenleving kan alleen goed functioneren als de gemeente haar financiële beleid op orde heeft. Op dit moment heeft de gemeente dit goed voor elkaar, maar daarvoor zijn harde keuzes gemaakt in het sociaal domein. Zodra het kan willen we sommige van deze keuzes terugdraaien. Belastinginkomsten vormen voor de gemeente Goes een belangrijke inkomstenbron

Lees verder

Goes is van iedereen

Een open samenleving verbindt en geeft vrijheid om te zijn wie je bent. PvdA/GroenLinks staat voor een gemeente Goes waarin culturen samenkomen, inwoners met elkaar verbonden zijn en iedereen een plek heeft. Vrijheid is in een open samenleving ontzettend belangrijk. We komen op voor de rechten van alle Goesenaren, investeren in verbinding en geven inwoners

Lees verder

Infrastructuur

We stimuleren een gezondere levensstijl door fietsen aan te moedigen en het gebruiken van de auto te ontmoedigen. Ofwel: de fietser is koning. In Goes krijgen fietsers ruim baan en investeren we in fietsveiligheid. Ook zorgen we voor meer autoluwe zones zoals gebieden rond scholen en de binnenstad. ● We investeren alleen nog in infrastructuur

Lees verder

Landelijk gebied & natuur

PvdA/GroenLinks zet zich in voor een groene en gezonde leefomgeving. We zetten ons in voor meer natuur en biodiversiteit, zowel binnen stadsen dorpsgrenzen als daarbuiten. Samen met bewoners, verenigingen en bedrijven gaan we aan de slag om hun omgeving zo groen mogelijk in te richten. We brengen natuur in de stad. ● Als de gemeente

Lees verder

Nieuwkomers

Dagelijks vluchten er nog steeds mensen vanuit onveilige gebieden naar Nederland omdat ze in hun thuisland bedreigd worden. Wanneer deze vluchtelingen een verblijfsvergunning krijgen worden ze nieuwkomers in onze samenleving. Jaarlijks biedt Goes tientallen (+-40) nieuwkomers een plek in de samenleving. PvdA/GroenLinks staat voor een barmhartige behandeling van vluchtelingen uit onveilige landen. Nieuwkomers willen we

Lees verder

Onderwijs

Voor kinderen is het belangrijk om gelijke kansen te krijgen. Wat je afkomst is, mag niet bepalen hoe ver je kunt komen of hoe groot je kunt dromen. Ieder kind verdient volgens ons een goede start om zijn of haar talenten te ontwikkelen. Daarnaast is het belangrijk dat ook volwassenen hun talenten kunnen blijven ontwikkelen.

Lees verder

Openbaarvervoer

Dagelijks komen veel reizigers met de trein of bus vanaf of naar station Goes. Voor de PvdA is goede bereikbaarheid van de dorpen en wijken en van belangrijke punten in de gemeente (zoals het ziekenhuis en Emergis) van belang. Dat geldt ook voor de toegankelijkheid van het OV voor minder validen. Via het OV moet

Lees verder

Schulden

Het voorkomen van schulden is beter dan genezen. Vroegsignalering en schuldpreventie zijn dan ook vormen van schuldhulpverlening waar we vol op inzetten. Dit doen we door samen te werken met o.a. woningcorporaties en andere bedrijven zodat we schulden vroeg kunnen signaleren. In sommige gevallen zijn schulden niet te voorkomen. Daarom is het belangrijk om ook

Lees verder

Sport

Bewegen en gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In Goes moet een breed aantal sporten te beoefenen zijn. We willen dat sportclubs financieel rondkomen en ondersteund worden in hun zoektocht naar vrijwilligers. We investeren in alle bestaande sportvoorzieningen in de gemeente Goes, zoals Het Schenge, Het Wesselopark en het Omnium. ● Goes blijft zorgen voor

Lees verder

Veerse Meer

Ons Veerse Meer is aantrekkelijk. Het is een meer om te zwemmen, te zeilen, te kanoën, of gewoon om er naar te kijken, de vogels, de planten, de weidsheid… Die aantrekkelijke waarde ontdekken ook steeds meer projectontwikkelaars. Zij bouwen er graag huizen en villa’s voor vakantiegangers. Dit gebeurt op een te grote schaal. Door de

Lees verder

Veiligheid

We leven in een veilig land. Wie naar de statistieken kijkt ziet bijna overal een afname van criminaliteit, het gaat dus de goede kant op. Toch kan het zijn dat niet iedereen dit zo ervaart. Een kapotte lantaarnpaal kan iemand een onveilig gevoel geven. En als er ’s avonds vlak voor je deur door een

Lees verder

Werk

Het hebben van betaald werk is belangrijk. Het biedt inkomen, veiligheid, sociale contacten en geeft waardering. We vinden dat Goes ervoor moet zorgen dat alle Goesenaren aan het werk zijn en blijven. Wie niet aan het werk is maar dat wel zoekt, hoort op individuele wijze begeleid te worden naar werk. Vertrouwen en stimuleren is

Lees verder

WMO

Afgelopen jaar is er veel bezuinigd op de WMO. In het huidige beleid staat het geld centraal. Alleen de goedkoopste oplossingen worden nog uitgevoerd en aan onze inwoners wordt verteld dat de WMO te duur is. Dit heeft grote gevolgen. Inwoners krijgen niet meer de hulp die ze nodig hebben. Goesenaren hebben recht op passende

Lees verder

Wonen

Wonen is een grondrecht en daarom heeft iedereen in Goes het recht op een passende woning. Om die reden wil PvdA/GroenLinks starters en senioren meer kansen bieden op de woningmarkt. Dit betekent een uitbreiding van het aantal starterswoningen, meer sociale huurwoningen en levensloopbestendige woningen. We doen dit door bij nieuwbouw voorkeur te geven aan groene

Lees verder

Zorg

Niemand kiest ervoor om ziek te worden. We zijn ervan overtuigd dat alle inwoners graag mee zouden willen doen in de samenleving. Soms lukt dat niet en is er zorg en steun van de gemeente nodig. PvdA/GroenLinks kiest ervoor om deze zorg en steun te leveren. Daarbij staan onze inwoners centraal. We geven hen de

Lees verder

Waar ben je naar op zoek?