Zorg

Niemand kiest ervoor om ziek te worden. We zijn ervan overtuigd dat alle inwoners
graag mee zouden willen doen in de samenleving. Soms lukt dat niet en is er zorg en
steun van de gemeente nodig. PvdA/GroenLinks kiest ervoor om deze zorg en steun
te leveren. Daarbij staan onze inwoners centraal. We geven hen de ruimte en regie
om zelf betrokken te zijn bij hun eigen zorgtraject. Daarnaast geloven we dat preventie
en vroegtijdige zorg kunnen bijdragen aan een beter en goedkoper zorgtraject. We
zetten hier dan ook vol op in.

● Iedere Goese burger heeft het recht om aan tafel te zitten als hun zorgtraject
besproken wordt. Slechts in bijzondere gevallen (bv. Huiselijke geweld) wordt hiervan
afgeweken. De regie ligt daarbij zoveel mogelijk bij de burger;

● Persoonlijk maatwerk is het uitgangspunt. Zorg kan niet in hokjes geplaatst worden,
iedere Goesenaar heeft recht op zijn eigen traject;

● We stimuleren zelfredzaamheid waar dit kan en zetten in op doenvermogen waar dit
nodig is. Niet iedere Goesenaar heeft een netwerk of de mogelijkheden om problemen
zelf op te lossen. In plaats daarvan wordt het doenvermogen een belangrijk
uitgangspunt: hulp die Goesenaren helpt bij het daadwerkelijk in actie komen;

● Er komt één digitale en fysieke plek waar Goesenaren terecht kunnen met hun
hulpvragen;

● We blijven inzetten op voorzieningen die preventief en laagdrempelig zijn,
bijvoorbeeld jongerenwerkers in de wijk of een inloophuis voor ouderen;

● We gaan eenzaamheid tegen. We nemen het initiatief voor een lokale alliantie tegen
eenzaamheid waarbij we samen met maatschappelijke organisaties, de cultuursector
en anderen werken aan het tegengaan van eenzaamheid;

● Mantelzorg verdient waardering. We ondersteunen mantelzorgers bij hun vragen.
We zorgen voor respijtzorg als het voor mantelzorgers nodig is om even rust te nemen;

● Bij het inkopen van zorg staat het belang van onze inwoners voorop. Het systeem
met verschillende zorgaanbieders maakt de financiering ondoorzichtig. Enerzijds zitten
er veel zorgcowboys bij de zorgaanbieders, anderzijds worden veel aanbieders
uitgebuit. Het kan niet zo zijn, dat onze gemeente dure zorg inkoopt bij een
zorgaanbieder en dat deze vervolgens de winst in zijn eigen zak steekt door goedkoop
in te kopen bij een andere zorgaanbieder. We pakken dit hard aan.

Waar ben je naar op zoek?