Financiën

Een open samenleving kan alleen goed functioneren als de gemeente haar financiële
beleid op orde heeft. Op dit moment heeft de gemeente dit goed voor elkaar, maar
daarvoor zijn harde keuzes gemaakt in het sociaal domein. Zodra het kan willen we
sommige van deze keuzes terugdraaien. Belastinginkomsten vormen voor de
gemeente Goes een belangrijke inkomstenbron maar raken ook direct de
portemonnee van onze inwoners. Daarom verdient dit extra aandacht.

● De gemeente Goes streeft elk jaar naar een sluitende begroting;

● Nieuwe vrij besteedbare financiële middelen worden als eerste gebruikt om de
bezuinigen in het sociaal domein terug te draaien en voor nieuw beleid. Ook benutten
we zogenaamde doelsubsidies voor het onderdeel waarvoor ze geoormerkt zijn,
bijvoorbeeld de jeugdzorg;

● De komende jaren verhogen we de belastingen voor onze inwoners in principe
alleen met de inflatie. Wanneer een stijging van de belastingen toch nodig is, kijken
we eerst naar lasten en mogelijkheden die niet onze inwoners treffen;

● Inwoners met een smalle portemonnee kunnen gebruik maken van kwijtschelding
van de gemeentelijke lasten. Komende jaren onderzoeken we of deze kwijtschelding
verruimd dient te worden.

Waar ben je naar op zoek?