13 mei 2010

Collegeprogramma 2010 – 2014: ‘Samen kiezen voor Goes’

1. Inleiding

Voor u ligt het collegeprogramma 2010-2014. Dit programma is opgesteld door de collegepartijen CDA, PvdA en VVD. Het college is zich bewust van de gevolgen van de economische crisis voor de economie en de financiën van Goes. Daarom is het belangrijk de bakens vanaf de start op een goede manier te verzetten.

Goes wil haar rol als  centrumgemeente van Zeeland blijven vervullen. Dit programma is gebaseerd op deze ambitie. Wij hebben keuzes gemaakt voor een goede toekomst van Goes. Daarbij staan de inwoners centraal. Ons beleid is gebaseerd op vertrouwen in elkaar. Minder regels en controle en meer contact met de burger. Goede communicatie is daarbij zeer belangrijk. Een plan hiertoe wordt op korte termijn gepresenteerd.

 

 

2. Bestuur

Het college wil een aantal maatregelen nemen om de betrokkenheid van de inwoners bij het gemeentebestuur te vergroten. De gemeente moet zichtbaar zijn, ook in de dorpen en de wijken, en aanspreekbaar op het gevoerde beleid. Daarnaast willen we meer samenwerking in de regio en onder andere regels schrappen.

2.1.Iedere wijk en dorp krijgt een eigen wethouder als aanspreekpunt (’s Heer Arendskerke, Kloetinge, Goes Zuid en West: Jo-Annes de Bat; Kattendijke, Wilhelminadorp, Goes Noord en Goes Oost: Jan de Pooter; ’s Heer Hendrikskinderen, Wolphaarstsdijk, Goese Meer en Goes Centrum: Loes Meeuwisse).

2.2.De wijk- en dorpsavonden worden weer jaarlijks georganiseerd. De gemeente neemt het initiatief en de organisatie gebeurt in overleg met de bewonersverenigingen. Het budget wat wijken ontvangen zal anders worden besteed.

2.3.De communicatie over de grote projecten zal intensief en vroegtijdig zijn. Hierover zal veel informatie te vinden zijn op de website. Voor een goede regie zijn er steeds twee wethouders samen verantwoordelijk. Voor het spoorproject , de zuidelijke verbindingsweg en het aquaduct zullen regelmatig informatiebijeenkomsten worden georganiseerd.

2.4.Het college zal sterker inzetten op dienstverlening, waaronder de digitale dienstverlening. Er zal meer informatie beschikbaar zijn op de website en het aantal producten dat digitaal verkrijgbaar is en volledig digitaal afgewerkt kan worden, wordt vertienvoudigd.

2.5.Er zullen normen worden vastgesteld voor de dienstverlening van de gemeente. Te beginnen met de norm dat brieven binnen zes weken moeten worden beantwoord en dat rekeningen binnen 30 dagen worden betaald.

2.6.De samenwerking met de (Bevelandse) gemeenten krijgt een grote stimulans. Dit moet leiden tot besparingen op de organisatiekosten van de deelnemende gemeenten.

2.7.Het college zal binnen een jaar, in samenwerking met burgers en bedrijven, een voorstel voorleggen welke regels geschrapt kunnen worden.

2.8.Het college wil maatschappelijke participatie stimuleren en zal het goede voorbeeld geven door plekken aan te bieden voor maatschappelijke stages.

2.9.Er komt een wethoudersspreekuur voor inwoners en ondernemers.

 

 

3. Veiligheid en respect

Het is belangrijk dat burgers zich veilig kunnen voelen in hun omgeving. Het bevorderen van de veiligheid is een speerpunt.

3.1.Goes moet vanaf 2011 minimaal de veiligste plaats in Zeeland zijn volgens de veiligheidsindex.

3.2.Respect voor medemens en leefomgeving is erg belangrijk. Het college zal onder andere meewerken aan de dag van respect en de gemeentelijke schoonmaakactie. Daarnaast zal zij één keer per 2 jaar rondetafelgesprekken organiseren met maatschappelijke organisaties ten einde elkaar op dit gebied te versterken.

3.3.Overlast van coffeeshops moet worden tegengegaan. Bij verlenging van de vergunning wordt de invoering van een pasjessysteem gerealiseerd, teneinde handhaving te bevorderen en drugstoerisme te voorkomen. Als er een coffeeshop sluit wordt afgifte van een nieuwe vergunning opnieuw overwogen.

3.4.Er zal intensiever worden samengewerkt met de politie teneinde de straathandel in drugs tegen te gaan

3.5.De overlast van auto’s op de Grote Markt zal worden tegen gegaan door blijvend intensief te handhaven.

3.6.Het alcohol- en drugs preventiebeleid wordt geïntensiveerd waarbij jongeren speerpunt zijn.

3.7.De  samenwerking in de veiligheidsregio zal worden voortgezet, met inachtneming van de financiële kaders die in de vorige periode zijn gesteld.

3.8.De vrijwilligers bij de brandweer zijn belangrijk. Bij alle beslissingen rondom de brandweer staan zij centraal.

3.9.

 

 

4. Verkeer en vervoer

Goes vervult een centrumfunctie in de Bevelanden. Goes kent het grootste aantal arbeidsplaatsen per inwoner van alle Zeeuwse gemeenten. Het is belangrijk dat iedereen die in Goes werkt en/ of woont, snel en zonder files kan reizen. Daarom zijn belangrijke verbeteringen in de infrastructuur nodig. Parkeren en mobiliteit van ouderen zijn andere speerpunten.

4.1.De aansluiting op de A58 bij het ziekenhuis moet zo snel mogelijk worden gerealiseerd. Daarmee kan echt wat worden gedaan aan de filevorming bij de Zeelandhallen.

4.2.De zuidelijke ontsluitingsweg, die de Nansenbaan met de tunnel bij het spoor moet verbinden, moet er komen. Er zal een zorgvuldige afweging worden gemaakt voor het meest wenselijke tracé. Hierover zal communicatie plaatsvinden met de betrokken bewoners en bedrijven.

4.3.Het besluit om de betonnen spoorbak aan te leggen, zal voortvarend worden uitgevoerd. Hierbij is communicatie met belanghebbenden zeer belangrijk.

4.4.De studie naar het meest wenselijke tracé van de tunnel onder het spoor zal worden afgerond, waarna besluitvorming kan plaatsvinden.

4.5.De gebrekkige doorstroming op de Deltaweg, met name in de zomer, blijft een punt van zorg. In het overleg met de Provincie zal gezocht worden naar mogelijke verbeteringen.

4.6.Een aantal grote projecten is ondergebracht in ‘de majeure projecten’. De manier waarop en tijd waarbinnen de hiervoor in het leven geroepen reserve kan worden gevuld is bepalend of en wanneer het aquaduct aangelegd kan worden.

4.7.De openingstijden van de sluis bij het Goese Sas en de openingstijden van de brug bij Wilhelminadorp worden verruimd.

4.8.Aan de oostkant van het centrum zal een goede parkeervoorziening worden gerealiseerd (minimaal 100 plaatsen extra). De parkeerplaatsen in de stad moeten via een parkeerverwijssysteem beter bereikbaar worden. Er zal zoveel mogelijk achteraf betaald parkeren worden gerealiseerd.

4.9.De evaluatie van het transferium vindt plaats in 2011. De exploitatie van de parkeergarage Westwal zal in dit licht zorgvuldig bewaakt worden.

4.10.              Met behulp van vrijwilligers zal er een vorm van vervoer komen voor ouderen in de wijken naar het centrum van de stad.

4.11.              De veiligheid van fietsers en andere zwakke weggebruikers staat voorop. De maatregelen die genoemd worden in het Verkeersveiligheidsplan Op weg naar Nul zullen voortvarend worden uitgevoerd. De resultaten zullen nauwkeurig worden gevolgd. Goes moet weer mee gaan doen in de top 3 van beste fietsstad.

4.12.              Onveilige situaties rondom scholen worden in overleg met de scholen aangepakt.

 

 

5. Economische zaken en toerisme

Goes is het economisch knooppunt van  Zeeland. Het college hecht groot belang aan een gastvrij ondernemingsklimaat voor gevestigde en nieuwe ondernemers.

5.1.De plannen voor citymarketing zullen uitgevoerd worden. Doel is om in samenwerking met de gemeente en het bedrijfsleven te werken aan het imago van Goes om nieuwe groepen inwoners en bedrijven aan te trekken.

5.2.De revitalisering van bedrijventerrein de Poel III zal worden uitgevoerd. De verdere ontwikkeling en uitgifte van de Poel II verloopt voorspoedig. Daarom zal gestart worden met de voorbereiding van het nieuwe terrein de Poel V. Doel is om ruimte te bieden voor uitbreiding van de bestaande bedrijvigheid en de vestiging van nieuwe bedrijven. Gezien de ligging van de Poel V (in de nabijheid van het Poelbos) zal dit terrein een groene inrichting krijgen.

5.3.De dienstverlening aan ondernemers wordt verder verbeterd, door meer elektronische dienstverlening via het e loket mogelijk te maken en bij de afdeling Vergunningverlening en Handhaving meer integraal en efficiënt te werken.

5.4.Speciale aandacht is er voor de Binnenstad. Er komt een aparte wethouder Binnenstad. Het overleg met de ondernemers in de Binnenstad is gericht op een goede onderlinge communicatie en het snel kunnen inspelen op gesignaleerde knelpunten. Hier zal ook worden besproken hoe verder uitvoering kan worden gegeven aan de Detailhandelsvisie.

5.5.Het aantal koopzondagen blijft gelijk.

5.6.Het beleid voor evenementen zal verder worden vormgegeven zoals omschreven in het plan voor citymarketing.

5.7.Het kerkplein krijgt meer groen. Met de kermis worden nieuwe afspraken gemaakt.

5.8.De plannen die in het Kaderdocument Recreatiezone Wolphaartsdijk zijn aangekondigd, zullen met voortvarendheid worden uitgevoerd. De gemeente voert regie om de ondernemers te stimuleren en te begeleiden naar een toeristisch en recreatieve hotspot.

5.9.Er komt een spreekuur van de wethouders voor met name ondernemers.

 

 

6. Onderwijs, sport en jeugd

Goes is het regionale onderwijscentrum. Het college wil het goede onderwijsklimaat in Goes behouden en uitbouwen. Hierbij hoort een goede onderwijshuisvesting en aandacht voor (zorg)leerlingen.

6.1.De nieuwbouw van het voortgezet onderwijs (Pontes Goese Lyceum en Ostrea Lyceum) moet deze periode plaatsvinden.

6.2.Ook de nieuwbouw van de Brede School Wolphaartsdijk zal worden afgerond.

6.3.Ingezet zal worden op het aantrekken van nieuwe opleidingen.

6.4.In het overleg tussen gemeente, scholen en maatschappelijke organisaties zal bevorderd worden dat leerlingen maatschappelijke stages te lopen door o.a. het organiseren van een beursvloer..

6.5.De doordecentralisatie van onderwijshuisvesting (PO en VO) wordt in deze periode opnieuw overwogen.

6.6.Het sportcomplex op het Schenge moet worden verbeterd. In overleg met de betrokken sportverenigingen zal een plan worden opgesteld om de velden en accommodaties te renoveren, in de wetenschap dat er de komende decennia niet gebouwd gaat worden op deze locatie.

6.7.Samenwerking tussen sportverenigingen wordt gestimuleerd en beloond.

6.8.In overleg met wijk- en dorpsverenigingen en scholen worden schoolpleinen hoogwaardige speelvoorzieningen voor de jeugd in de wijk.

6.9.Sporten is gezond. Zeker voor kinderen. De gemeente gaat werken aan een sportpaspartout waarmee kinderen laagdrempelig bij diverse sportverenigingen een aantal keren kunnen meedoen.

6.10.              De pleintjesactiviteiten van het SMWO worden bij toerbeurt op de verschillende scholen in een wijk gehouden.

6.11.              Goede opvangmogelijkheden en vrijetijdsbesteding in dorpen en wijken voor de jeugd. Het college wil sowieso goed contact houden met de Goese jeugd.

 

 

 

 1. 7.    Welzijn

Op allerlei manieren kan de samenleving worden versterkt. Vrijwilligers, goede voorzieningen en ondersteuning van initiatieven zijn daarbij van belang.

7.1.Ondersteuning van vrijwilligers is belangrijk. De dag voor vrijwilligers wordt jaarlijks georganiseerd.

7.2.Het cultuurbeleid moet gericht zijn op behoud en beheer van het cultureel erfgoed.

7.3.Het  historisch museum de Bevelanden moet een andere bestuursvorm krijgen..

7.4.Het Cultuurhuis  zal worden gerealiseerd (verplaatsing van de  Muziekschool naar de Mythe)

7.5.Onder de vlag van citymarketing worden jaarlijks evenementen georganiseerd waarbij met name vrijwilligers en verenigingen worden betrokken.

7.6.Amateurkunst wordt extra ondersteund, onder andere door meer oefenruimte voor bandjes.

 

 

8. Werk, inkomen en zorg

Iedereen moet kunnen deelnemen aan de maatschappij. Het is belangrijk en zinvol om betaald werk te verrichten, en indien dit niet mogelijk is, vrijwilligerswerk. Het moet aantrekkelijker zijn om aan de slag te zijn, dan om niet te werken. Mensen moeten op eigen kracht aan de samenleving kunnen meedoen. Als er armoede heerst, moet ondersteuning worden geboden.

8.1.Het college wil de regelgeving op het gebied van minimabeleid vereenvoudigen.

8.2.Het actieve beleid op het gebied van schuldhulpverlening wordt gecontinueerd,

8.3.Er komt een project om het isolement van ouderen te doorbreken, door met inzet van vrijwilligers huisbezoeken te organiseren.

8.4.Het re-integratiebeleid voor uitkeringsgerechtigden moet effectiever en intensiever.

8.5.Ondersteuning van onder andere de ZZP-er in de zorg met behulp van het persoonsgebonden budget.

8.6.Leer-werkstages voor jongeren/uitkeringsgerechtigden worden uitgebreid.

8.7.In de WMO (vervoer woningaanpassing en hulpmiddelen) zal meer maatwerk worden gerealiseerd voor gehandicapten en ouderen teneinde kostenbesparing en hogere tevredenheid te bewerkstelligen.

8.8.Onderzocht zal worden of meer inkomensafhankelijke voorzieningen kunnen worden verleend.

 

 

 

9. Milieu, landschap en natuur

Goes is Fair Trade en Millennium gemeente. Het college geeft hoge prioriteit aan de zorg voor landschap, natuur en milieu. Het zal zich dan ook blijven inzetten voor een schone en veilige leefomgeving met zo min mogelijk hinder van geluid, trillingen en stank. De regelgeving moet duidelijk en handhaafbaar zijn. Uitgangspunt bij vervuiling is, dat de vervuiler betaalt.

9.1.De uitvoering van de projecten uit het Klimaatbeleidsplan 2009-2013 zal worden voortgezet. Regelmatig zal worden gecommuniceerd over de voorgang hiervan.

9.2.Er zal op worden ingezet om de doelstelling, dat de gemeentelijke organisatie in 2015 CO²-neutraal is, te bereiken.

9.3.In overleg met betrokkenen wordt het agrarisch natuurbeheer verder vorm gegeven

9.4.Onderzocht zal worden hoe in de (afval)waterketen efficiencyverbetering plaats kan vinden

9.5.Stadspark: doorlopend groen als lint door de stad en wijken.

 

 

10. Bouwen en ruimte

Goes ontwikkelt zich goed. Er zijn voldoende plannen voor woningbouw, in o.a. De Goese Schans, Mannee, Aria en Riethoek. Daarom zullen voorlopig geen nieuwe plannen worden ontwikkeld.

10.1.              De huidige plannen worden, op het tempo wat de markt aangeeft, volgebouwd. Goed overleg met de verschillende (bouw)partners is hierbij van groot belang.

10.2.                Het realiseren van voldoende speelmogelijkheden voor kinderen in de wijken en dorpen.

10.3.              Daar waar mogelijk worden inbreidingsplannen gerealiseerd. Waar inbreidingsplannen stil liggen wordt de betreffende locatie netjes onderhouden om verpaupering te voorkomen.

10.4.              Ingezet wordt op het bouwen van voldoende (huur) woningen voor studenten, starters en senioren. Flexibele bouwconcepten krijgen aandacht. Er worden minimaal 5 starterswoningen per jaar gerealiseerd.

10.5.              Aandacht voor een schone, hele en veilige openbare ruimte o.a. via de wijkschouw

10.6.              Het ondersteunen van initiatieven van de wijk- en dorpsverenigingen om de leefbaarheid te vergroten.

 

 

11. Financiën

 

Dit collegeprogramma komt tot stand in een periode waarin de financiële ruimte van de gemeente onder druk staat. Voor het eerst in lange tijd bevat de bijbehorende financiële paragraaf naast zeer beperkte ruimte voor nieuw beleid ook een lijst van voorstellen om te bezuinigen. Dit betekent dat een groot deel van het hier voorgestelde beleid moet worden uitgevoerd met de bestaande mensen en middelen. Het is de overtuiging van het college dat dit mogelijk is.

 

Veel maatregelen betreffen het voortzetten of anders uitvoeren van bestaand beleid. Waar het gaat om een betere dienstverlening aan de burgers en bedrijven en een betere communicatie, is een goede houding van politici en ambtelijke ondersteuning belangrijker dan meer geld.

 

Het college draagt zorg voor een solide financieel beleid, waarbij belastingen niet onnodig worden verhoogd en reserves goed worden ingezet. De belastingdruk wordt aangepast op basis van de inflatie en de tarieven worden kostendekkend gemaakt.

 

Dat solide financieel beleid wil dit college vanaf de start in zetten. De gemeenteraad heeft daarvoor in haar vergadering van 11 maart al direct een kader neergelegd door een toekomstscenario vast te leggen. Naast de al bekende tekorten moet met een 10% lagere uitkering uit het gemeentefonds rekening worden gehouden.

 

Als bijlagen treft u dan ook aan:

–        bijlage 1: financiële paragraaf nieuw beleid. Hierin worden de in dit programma genoemde speerpunten waar middelen voor zijn benoemd.

–        Bijlage 2: een overzicht met (mogelijke) bezuinigingen wat voldoet aan het gestelde kader. Er is een totaaloverzicht, wat is uitgewerkt in een aantal delen. Per onderdeel worden de voorgestelde bezuinigingen toegelicht.

 

 

Tot slot

Het college staat voor een enorme uitdaging. We weten ons gesteund door een stabiele meerderheid in de gemeenteraad. Maar het is onze wens dat de hele raad betrokken wordt bij het vaststellen van dit programma en het vinden van de bezuinigingen. Het is ons aller opdracht te kiezen voor Goes, om zo onze kinderen en kleinkinderen een prachtig toekomstperspectief te bieden.

 

 

Overzicht portefeuilleverdeling

 

CDA/ Joannes de Bat PvdA/ Jan de Pooter VVD/ Loes Meeuwisse
 • Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
 • Jeugd
 • Onderwijs
 • Sport
 • Milieu, landschap en natuur
 • Vergunning en handhaving

 

 

 • Sociale Zaken/WMO
 • Welzijn
 • Cultuur
 • Personeel en organisatie
 • Communicatie en dienstverlening
 • Financiën
 • Verkeer en vervoer & openbare werken
 • Economische Zaken
 • Recreatie en Toerisme
 • Binnenstad
Dorpen en wijken
 • Arendskerke
 • Kloetinge
 • Zuid
 • West
 • Kattendijke
 • Wilhelminadorp
 • Noord
 • Oost
 • Wolphaartsdijk en Oud-Sabbinge
 • ’s-Heer Hendrikskinderen
 • Centrum
 • Goese Meer