Door op 11 april 2013

Fractieverslag 11 april 2013

Hieronder volgt -in willekeurige volgorde- een opsomming van een aantal interessante punten die de fractie het laatste half jaar heeft behandeld.

 Uitbreidingsplannen Sportpunt Zeeland

September vorig jaar spraken we uitvoerig over de uitbreidingsplannen voor Sportpunt Zeeland. Het Goese college wenst die plannen te ondersteunen. Sportpunt meldde dat er bij gelijkblijvend beleid sprake zal zijn van achteruitgang (Sportpunt wordt minder aantrekkelijk, er kan minder worden georganiseerd). De uitbreidingsplannen zorgen voor extra aantrekkelijkheid, ook op de lange(re) termijn. Een goede zaak ook voor de gemeente Goes. De risico’s voor de gemeente van het ondersteunen van de plannen zijn volgens Sportpunt zeer gering. En als er al risico’s zijn dan zijn die er ook als er niets gebeurt. Immers, Goes is enig aandeelhouder.

De fractie besloot, vaststellende overigens dat nog niet alles even helder is, bijvoorbeeld de vraag over het risico dat de gemeente loopt, het collegevoorstel te steunen. Ook de Raad besloot later positief over het voorstel.

 Re-integratieverordening

Concreet ging het hier over het afschaffen van de vergoeding voor vrijwilligerswerk. Standpunt fractie: in de geest van de wet werken naar vermogen mag van iedereen een tegenprestatie worden gevraagd bij het verstrekken van een bijstandsuitkering. Hetzij door actief betaald werk te zoeken, hetzij door het verrichten van vrijwilligerswerk. In principe moet hierbij geen premie voor aanvaarding worden verstrekt. De fractie vond voorts dat de bestaande regeling omtrent het aanvaarden van vrijwilligerswerk niet in een klap moet worden afgeschaft. Wij wensten daarom uit te gaan van een overgangsregeling. Dit houdt in dat we de regeling in de huidige vorm overeind wilden houden met dien verstande dat de regeling eindigt op 1 augustus 2013. Voor deze datum is gekozen omdat dan het Regionaal Werkbedrijf functioneert.

In de Raadsvergadering waarin dit onderwerp aan de orde kwam is besloten in te stemmen met afschaffing van de betreffende vergoeding voor vrijwilligerswerk. Ons voorstel om een overgangsregeling te introduceren haalde het jammer genoeg niet.

Papierloos vergaderen/bezuinigingen op het gemeentelijk apparaat

We hebben als fractie meerdere keren stilgestaan bij de noodzaak om in deze tijden van crisis, goed te kijken waar het gemeentelijk apparaat kan bijdragen aan de noodzakelijke bezuinigingen. Aanleiding hiertoe vormde het collegevoorstel om I-pads voor het managementteam en de afdelingshoofden aan te schaffen. Wij vroegen ons als fractie af of hier een kosten/ batenanalyse aan ten grondslag lag. Immers, bij de invoering van het papierloos vergaderen is betoogd dat dit een voordeel zou opleveren van 40.000 euro op jaarbasis. Door al deze maatregelen was het voor ons zeer de vraag hoe groot dat voordeel nog was. En moesten Raadsleden hun I-pad niet ook zelf aanschaffen door de invoer van papierloos vergaderen? Dit collegevoorstel leidt tot structurele andere kosten en dat vonden we niet gewenst!

De discussie over de bezuinigingen is vervolgens breder getrokken: de Raad vond unaniem dat ook het gemeentelijk apparaat een stevige bijdrage in de bezuinigingen diende te leveren. Het college is daarop ingegaan. Onlangs is door de Raad op voorstel van het college besloten het gemeentelijk apparaat een substantiële bijdrage te laten leveren, weliswaar in een iets langzamer tempo dan de Raad wenste, maar toch. De Raad stemde er wel mee in dat zoveel mogelijk zal worden gestreefd naar het vermijden van gedwongen ontslagen.

Samenwerking de Bevelanden

Een thema dat regelmatig tot stevige discussies binnen de Raad leidt. We spraken er op 2 momenten over: de eerste keer n.a.v. het niet meer meedoen van Borssele en de tweede keer omdat er bepaalde taakonderdelen aan de GR werden toebedeeld (nadat was komen vast te staan dat Borssele toch mee ging doen). Bij het instemmen met de GR De Bevelanden stelde de Raad als voorwaarde dat alle zaken die onder de GR zouden worden gerealiseerd, voorzien van een kosten-/batenanalyse aan de Raad zouden worden gepresenteerd en vooral voorzien van inzicht in het (soms op termijn) te behalen financiële voordeel. Want, nogmaals, het zou naast efficiënter en beter qua kwaliteit vooral ook goedkoper worden. We hebben als Raad dat inzicht nog niet gekregen en vragen daar regelmatig om. Natuurlijk beseffen we dat het geen gemakkelijke opgaaf is om dat inzicht te verstrekken. Er spelen veel factoren mee. Maar we willen het wel zien, dus blijven we de burgemeester als portefeuillehouder om dat inzicht vragen. Dat is meerdere keren toegezegd. Nu nog doen dus.

Lokale heffingen: Rioolbelasting en OZB

Dankzij de vasthoudendheid van fractielid Leen van Zon boekten we succes met onze voorstellen t.a.v. de verhoging van de OZB- en rioolbelasting. De door het college voorgelegde voorstellen waren onredelijk en feitelijk ook niet juist. De verhoging van de OZB met 2,8% was daarom voor ons onaanvaardbaar. Wel: 2% en daarnaast 5% voor Rioolheffing.

 Bezoek Openbare Bibliotheek op 29 november + Bezoek aan ’t Beest

In de afgelopen verslagperiode brachten we bezoeken aan de Openbare Bibliotheek en ’t Beest. Nuttige bezoeken, waarin je erg veel over de achtergronden van organisaties te weten komt. Die wetenschap kun je als fractie gebruiken bij de beoordeling van subsidieverzoeken e.d.

 Algemene Beschouwingen

We discussieerden als fractie, nog voordat de algemene beschouwingen plaats vonden, over nut/noodzaak/effect daarvan. Je kunt je daarbij namelijk vragen stellen: er steekt in de voorbereidingen veel tijd en na de begrotingsvergadering gaat ieder weer zijns weegs. Eigenlijk zouden de algemene beschouwingen ‘het feest van de democratie’ moeten zijn. Maar dat zijn ze niet.

We overwogen ook dat we steeds verder weg raken van het nog niet zo lang geleden ingevoerde systeem van dualisme. We gaan vaak met het college mee en zijn eigenlijk weinig kritisch. We mogen als fractie best een keer een ander standpunt innemen. Het collegeprogramma is alweer 3 jaar geleden geschreven. De tijden veranderen snel en de omstandigheden dus ook. Een collegeprogramma zou daarom meer dynamisch moeten zijn. In de praktijk is het een erg statisch geheel.

Na de algemene beschouwingen van 8 november 2012 moesten we het beeld dat hiervoor is beschreven bevestigen. In het verlengde hiervan opperden we toen de mogelijkheid dat je de algemene beschouwingen ook anders kan behandelen: je zou kunnen focussen op bijvoorbeeld max. 3 punten, die een grote impact (kunnen) hebben. Hierop komen we terug bij de behandeling van de algemene beschouwingen eind 2013. Daarbij stelden we ook dat er in de toekomst meer kan/mag/moet worden opgetreden vanuit het dualisme: we zijn tot nu toe erg collegevolgend. Ook dat thema betrekken we de komende tijd in onze discussies.

Gebruik maken van sociale media

Het gebruik maken van de sociale media is voor een partij en de aantrekkingskracht daarvan van het grootste belang. We constateerden in dat verband dat de PvdA Goes vrijwel onzichtbaar is in vergelijking met de andere partijen. Zie de website. We hebben elkaar opgeroepen om hieraan ten volle aandacht te schenken. Voorbeelden te over van hoe het wel en niet moet. Iedereen is voor zichzelf in staat zich te bekwamen, eventueel met hulp van anderen, in het bedienen van een Twitteraccount, Facebookaccount enz. Gelukkig konden we in de loop van het jaar vaststellen dat er duidelijke verbetering zit in het gebruik maken van de sociale media. We moeten er nog wel aan wennen, maar het wordt beter.

Aansluitend en overlappend met de discussie over de sociale media is gemeld dat binnen het campagneteam is gesproken over de oprichting van een Baarendsberaadgroep. Daarmee willen de initiatiefnemers politiek geïnteresseerde mensen naar café Baarends lokken voor discussies. De discussies hierover zijn nog niet afgerond.

Groen in Singelstraat/Kerkplein

Dit punt kwam in 2 fasen langs. De eerste keer spraken we uit dat :

–        we een ander plan wilden met veel meer vaste beplanting vooral op plaatsen waar deze geen hinder geeft voor bijvoorbeeld kermis en het parkeren van minder validen en de touringcars; mobiele bakken is te kostbaar en te vandalisme gevoelig;

–        een plan dat structureel tot veel minder kosten leidt: 15.000 euro structureel op jaarbasis is veel te hoog

–        we een strengere handhaving t.a.v. foutparkeerders willen,

–        we de toegankelijkheid van Singelstraat en Kerkplein willen handhaven: ook de mogelijkheden om daar kermis te houden. Daarom geen venstertijden o.i.d.

–        we de parkeerplaatsen voor minder validen en bussen willen handhaven.

Het college kwam naar aanleiding van de eerste Raadsbehandeling met een nieuw voorstel, waarin toch sprake was van mobiele bloembakken. Wij spraken uit dat dat voor ons niet hoefde en dat het veel verstandiger zou zijn af te wachten hoe Slot Oostende zich ontwikkelt en dan te kijken hoe het plein in zijn totaliteit kan worden opgewaardeerd. We haalden het niet met dit standpunt.

Fractie + bijeenkomsten

Op 18 december organiseerden we op initiatief van de afdelingsvoorzitter weer een fractie+ vergadering. Thema’s:

  • de toekomst van Energiebedrijf Delta
  • beter met minder

De discussie werd bijgewoond door Bram Nonnekes (voorzitter centrale ondernemingsraad (COR) Delta) en de provinciale statenleden Annebeth Evertz, Frits de Kaart, Ron de Kort en Jan Wieringa.

a. Delta

Bram Nonnekes gaf een uitvoerige toelichting op de situatie waarin Delta momenteel verkeert, op de kansen voor de toekomst en op de opvattingen van de COR daarbij. Kern van zijn verhaal: Delta moet zelfstandig blijven. Aandelen verkopen, fuseren met Eneco en alle andere oplossingen zullen tot groot kapitaal- en banenverlies leiden. In zijn visie is er toekomstperspectief, ook kijkend naar andere kleinschaliger ontwikkelingen. Delta is sterk, o.a. doordat het over verschillende bedrijfsonderdelen beschikt: naast de poot energie (elektra/gas) is er ook Indaver en de poot multimedia (TV en kabel) en betrokkenheid bij Evides. De poot energie staat onder druk, o.a. door misinvesteringen in het verleden. Er zijn kansen, maar de kwetsbaarheid blijft, omdat bijvoorbeeld niet duidelijk is of de overgang van kolen- naar biomassa zal slagen. Ook de discussies m.b.t. het netwerk zijn van grote invloed. Als Delta verplicht wordt af te stoten dan is het nog kwetsbaarder.

Vanuit de PvdA-statenfractie is ingebracht dat de politiek, vooral door de wisselvallige koers van Delta onder de vorige directie, een grote belangstelling voor het reilen en zeilen van Delta heeft. Er zijn immers grote publieke belangen mee gemoeid. De staten vinden in ieder geval dat er een aandeelhoudersstrategie moet komen. Daar wordt aan gewerkt. Er is sterke twijfel aan de overlevingskansen van Delta. Daardoor is het absoluut niet denkbeeldig dat Delta overgenomen zal worden. Dat gaat ten koste van werkgelegenheid. Maar wat is de levensvatbaarheid? Er functioneert nu een klankbordgroep o.l.v. gedeputeerde Van Beveren. Die kijkt naar mogelijke korte en lange termijnoplossingen.

Vastgesteld wordt overigens dat Delta op zich een prima bedrijf is: men doet het goed, alleen de levensvatbaarheid is de grote vraag: ze zijn al lang de goedkoopste niet meer. Meer en meer klanten lopen naar de concurrentie. Dat geeft geen hoopvol beeld. Er is ook geen marktonderzoek gedaan naar de overlevingskansen. Dat zal nog wel moeten gebeuren. De wens van de COR om Delta zelfstandig te laten voortbestaan is niet primair ingegeven door sentiment (Delta is Zeeuws, komt voort uit de oude PZEM en moet dus blijven), maar uit de overtuiging dat het kan en uit oogpunt van behoud van werkgelegenheid.

We besloten als fractie de ontwikkelingen de komende tijd te volgen. We zijn beter voorbereid nu op de discussie met onze portefeuillehouder over de toekomst van Delta.

b. Beter met minder

De afdelingsvoorzitter leidde de discussie in: de PvdA moet als coalitiepartner in het kabinet nu heel vervelende dingen doen, die de handen niet op elkaar krijgen. Daar moeten we een verhaal bij hebben. We moeten duidelijk maken wie verantwoordelijk is voor het feit dat we deze maatregelen moeten nemen. We moeten zeggen dat het niet een door de PvdA veroorzaakte crisis is, maar dat we de ellende van anderen moeten repareren. We moeten burgers laten inzien hoe we anders met elkaar moeten en kunnen omgaan, zodat we toch nog een goede samenleving kunnen hebben. We moeten warm en niet koud saneren. Ook: de burger laten participeren in overleg over wat er anders moet en kan. Maak ze deelgenoot. Blijf ook de middeninkomens faciliteren: die hebben dat vandaag de dag ook hard nodig!

Deze uitgangspunten worden in zijn algemeenheid onderschreven. Echter, er is grote zorg over het gesternte waaronder we gaan doen wat we moeten doen: vanuit landelijk valt te beluisteren dat de mensen, ook de PvdA-stemmers, die nu en in de nabije toekomst zwaar getroffen gaan worden, prima begrijpen waarom het gaat zoals het gaat. Dat is iets wat menigeen zeer bestrijdt: degenen die de ellende veroorzaakten worden nu niet of nauwelijks getroffen. Dat ziet de burger ook en dat zet kwaad bloed. We zullen als partij zwaar de rekening gepresenteerd krijgen, omdat veel groepen het aanmerkelijk beroerder krijgen dan ze het nu al hebben. Dit wordt geïllustreerd met enkele voorbeelden van ouderen met kleine pensioenen naast de AOW. Ook het beroep op AWBZ en WMO wordt drastisch ingeperkt. Je kunt daarnaast zelfredzaamheid en burenhulp of netwerkhulp wel propageren, maar je moet maar zo’n netwerk hebben.

Anderen wijzen erop dat er hoe dan ook ingrijpende maatregelen genomen moeten worden. En ook dat er in de mentaliteit van de mensen drastisch verandering moet optreden. Dat betreft vooral de claimcultuur. Daar moeten we vanaf. Verder is het kabinet nog maar net bezig. We moeten oppassen voor indianenverhalen die de ronde doen over te verwachten kortingen. Het is zoals altijd een kwestie van stap voor stap opschuiven naar het gewenste doel.

De discussie voerde ons vervolgens langs tal van mogelijke oplossingen. Onderkend wordt dat we door moeten. Er is namelijk geen twijfel over de noodzaak dat er drastische maatregelen genomen moeten worden. We moeten vooral oog blijven houden voor de mensen aan de onderkant: daar doen we het voor. Maar het zal er heel concreet toe leiden dat zaken die tot nu toe vanzelfsprekend waren (de erfgenamen zijn goed met het verkopen van het huis van de ouders, het, ook al beschik je over voldoende eigen middelen, toch van de gemeente geld krijgen om je woning aan te passen) zullen moeten veranderen. We kunnen het niet meer opbrengen.

Vaststaat in ieder geval dat we nog maar aan het begin van een heel moeilijke discussie staan. Het zal voor de PvdA de komende tijd niet makkelijk worden. Anderen denken hier anders over: we kunnen niet terug en moeten er het beste van maken. Het getuigt van lef dat de samenleving nu op deze manier wordt opgeschud. De mentaliteit onder de burger was er al veel langere tijd een van claimen, van het veilig stellen van individuele belangen van het ontbreken van elke vorm van solidariteit. Dat kan niet meer. We krijgen het druk om dat goed over het voetlicht te brengen.

Inmiddels is besloten op 23 april weer een nieuwe fractie+ bijeenkomst te houden. Thema: contouren verkiezingsprogramma 2014-2018. In die bijeenkomst zal ook worden besproken hoe we het proces van tot stand brengen van het verkiezingsprogramma vorm geven.

Zuidelijke verbindingsweg

In januari discussieerden we als fractie over de zogenaamd zuidelijke verbindingsweg, ook wel nieuwe afslag A58 genoemd. Het college stelde voor 400.000 euro aan voorbereidingskrediet ter beschikking te stellen. De fractie vroeg zich af of het verstandig is opnieuw te investeren in weer een voorbereidingskrediet. Er is al zo veel in gestoken, nu ligt er weer een vraag voor 4 ton. Terwijl het nog onzeker blijft of het project zal doorgaan. We vonden dat in deze tijden niet verantwoord. We willen eerst meer zekerheid, ook van andere participanten.

Tijdens de Raadsvergadering overtuigde de wethouder ons van nut en noodzaak van dit extra krediet: je moet niet stoppen met het maken van voorbereidingen, je moet gewoon door, anders toon je onvoldoende je eigen wil en gevoel van urgentie. Onder het stellen van een aantal voorwaarden gaven wij daarop onze goedkeuring aan het collegevoorstel.

De spoorbak door Goes

Vorig jaar gingen we ermee akkoord dat zou worden afgezien van de aanleg van een spoorbak door Goes. We hebben toen aan het college aangegeven in het belang van de aanwonenden wel een aantal toezeggingen te willen:

–        dat alle maatregelen die in plaats van de spoorbak zijn voorgesteld (het verwijderen van de kruiswissel, het verbeteren van de bielzen, het plaatsen van geluidsschermen enz.) met de grootste spoed worden gerealiseerd, het liefst met aangeven van een deadline.

–        dat de andere partners (Rijk, provincie, ProRail, Zeeland Seaports) de toegezegde gelden beschikbaar blijven stellen voor die andere maatregelen. Anders komt er en geen spoorbak en komen de aanvullende maatregelen uitsluitend voor rekening van Goes. Ook dat redden we niet.

–        dat het college blijft proberen de maximum snelheid van de treinen door Goes permanent te verlagen van 80 tot 60 km per uur. Wij hebben begrepen dat dat wel degelijk veel uitmaakt.

–        tot slot dat het college permanent blijft bezien (overigens ook zonder weer allerlei onderzoeken uit te voeren) of er aan de overlast die het spoor veroorzaakt in de toekomst op basis van verdere technologische ontwikkelingen iets kan worden gedaan. Bezien moet worden of bijvoorbeeld door andere materiaalkeuzes nog betere reductieresultaten kunnen worden behaald.

Van de kant van het college is toegezegd dat:

–        het in de planning zit de maatregelen in 2013 af te ronden

–        het college in overleg zal gaan met de vervoerders om te proberen de maximum snelheid permanent te verlagen van 80 naar 60 km per uur.

–        de benodigde financiële middelen beschikbaar blijven.

 Er zit tot nu toe wel enig schot in de afwikkeling van deze maatregelen, maar nog niet ten volle. We dringen er bij de wethouder dan ook op aan er alles aan te doen om de maatregelen zo spoedig mogelijk uitgevoerd te hebben.

PvdA-motie m.b.t. armoedebestrijding

We scoorden uitermate goed in de Raad met het inbrengen van een motie armoedebeleid, op grond waarvan is bepaald dat de maximale inkomensgrens van 110% van het sociaal minimum voor deelname aan het declaratiefonds per 1 mei 2013 wordt los gelaten en weer wordt opgetrokken naar de eerder gehanteerde norm van 116%. De Raad ondersteunde deze motie in grote meerderheid.

Overleg met de burgemeester

De fractie voert een geanimeerde discussie met burgemeester Rene Verhulst over het vergaderstelsel van de Raad, het dualisme en Goes op maat. Een paar uitkomsten:

  • het dualisme heeft zeker niet gebracht wat ermee werd beoogd, te weten een grotere betrokkenheid van de burger. Opgemerkt is dat je moet proberen de besluitvorming over wat de burger direct aangaat dichter bij de burger te brengen en niet allemaal op dat hoge, verre centrale niveau. Anderen zijn hier tegen: voor de besluitvorming zijn er gemandateerde volksvertegenwoordigers: college en raad. Wat je wel moet doen als centrale besluitvormers is je goed rekenschap geven van wat er leeft onder de burger. Daarvoor zijn er al wijk- en dorpsraden, die overwegend goed functioneren. We hebben, Verhulst beaamde dat, verder sterk te maken met de burger die zich opstelt als consument: er moet een niet te hoge verwachting bestaan van de wens bij de burger om daadwerkelijk te participeren. Los hiervan is het PR- en communicatiebeleid van de gemeente prima in orde: periodieke publicaties in de Bode, de Bevelander, via Samenspel, via de website, voldoen voor een breed publiek. Dat betekent niet dat je het onderdeel publiciteit niet altijd veel aandacht moet geven: hoe meer hoe beter, waarbij ook het adagium ‘de kracht van de boodschap zit in de herhaling ervan’ heel belangrijk is.
  • Dualisme in de Raad: we stellen vast dat het dualisme niet leidt tot de beoogde scheiding van beleidsbepaling door het college en een meer afstandelijke beoordeling daarvan door de raad. In tegendeel: bij de meeste fracties zit de wethouder gewoon het collegestandpunt te verdedigen en gaat de fractie braaf met de wethouder mee. Dat is niet vreemd, maar nogmaals een vaststelling. Sommigen zeggen dat een fractie soms ‘eigen’ ruimte moet claimen. We zijn geen stemvee. Anderen brachten in dat dit gesignaleerde verschijnsel niet anders is t.o.v. vroeger en dat dit ook bij een eventueel ander stelsel zo zal blijven. Ook hier moeten we derhalve geen al te hoge verwachtingen hebben. Overigens kan de aanwezigheid van de wethouder in de fractie ook voor de wethouder van veel nut zijn: hij kan op tijd de gevoelens van de fractie peilen over zaken die in het college op hem afkomen. Ook voor de fractie is het van nut: zij hoort uit de eerste hand de ontwikkelingen binnen het college en kan daar haar voordeel mee doen.
  • Goes op maat: we stellen vast dat ook de gemeente Goes zich als ‘normaal bedrijf’ zal moeten opstellen en zich moet afvragen of alle taken die het gemeentelijk apparaat uitvoert allemaal moeten worden uitgevoerd en of de verplichte taken allemaal even efficiënt worden uitgevoerd. Verder dient te worden bevorderd dat de starre houding tegenover functieflexibiliteit (bijvoorbeeld: iemand van stadsvernieuwing moet ook eventueel kunnen worden ingezet op sociale zaken) wordt doorbroken.

Dit alles vraagt wel een ‘mee weten en mee voelen’ van college en raad: een portefeuillehouder bijvoorbeeld mag dit beleid niet frustreren door aldoor maar (te) hoge eisen aan het ambtelijk apparaat te stellen. En de raad zou zich best eens kunnen realiseren dat alle door de Raad gestelde vragen tot veel ambtelijke activiteit leiden.

Verhulst meldt dat het ook zijn inzet is de door de raad opgelegde bezuinigingstaakstelling op het onderdeel personeel te realiseren. Naderhand (zie eerder in dit fractieverslag) heeft het college concrete bezuinigingsvoorstellen aan de Raad voorgelegd, die door de Raad zijn overgenomen.

  • het vergaderstelsel: er zijn aan alle vergadervormen wel voor- en nadelen te onderkennen. Op zich is het huidige stelsel best efficiënt. Het enige nadeel is dat een raadslid zich soms ‘in tweeën moet knippen’ als op hetzelfde moment in verschillende commissies zaken worden behandeld die hij zou willen bijwonen.

Verhulst dankte de fractie voor de discussie en zegde toe de resultaten te overdenken en te betrekken in uitwerkingsnotities over deze thema’s.

De Ringbrug

We konden als fractie instemmen met de voorgestelde oplossing: de brug wordt gerenoveerd. Prima dat de aangepaste brug elders wordt geconstrueerd, wat de overlast sterk zal verminderen. We hebben wel de vraag gesteld de overlast zoveel mogelijk te beperken. Ook hebben we gevraagd of kan worden besloten tijdens de spitstijden de brug niet voor scheepvaartverkeer te openen. Het college heeft dat laatste niet willen toezeggen.

Analyse van de politieke verhoudingen in de gemeente Goes

Naar aanleiding van de voornemens van het kabinet over het bevorderen van gemeenten met minimaal 100.000 inwoners voerden we als fractie een lange en intensieve discussie over dit thema. We stelden vast dat het beleid van de gemeente Goes erop is gericht niet af te stevenen op herindeling, maar op intensieve samenwerking. Zie de GR De Bevelanden.  Naar aanleiding daarvan is binnen de fractie overwogen dat deze vrijwillige samenwerkingsvormen, die meestal in gemeenschappelijke regelingen (GR’n) gestalte krijgen, het democratische gehalte van bestuurlijk toezicht sterk doen afnemen. Binnen de GR’n kan iedereen zich ‘achter de muren van die GR’n verschuilen’. Gemeenteraden komen daardoor steeds verder op afstand te staan. We zullen dit signaal met regelmaat richting college signaleren. Overigens concludeerden we ook dat, zou het kabinet toch tot herindeling besluiten, de politieke verhoudingen binnen de gemeente danig anders komen te liggen. Dat is dan overigens een niet te beïnvloeden gegeven.

Perspectiefbrief

 De jaarlijkse perspectiefbrief geeft een doorkijk in de stand van zaken van de gemeentefinanciën, in het licht van de voorgenomen en al gerealiseerde plannen. We stelden als fractie vast dat het plaatje, zoals dat uit de perspectiefbrief van voorjaar 2013  blijkt, zorgelijker is dan voorgaande jaren. Er zijn veel aannames, veel onzekerheden ook op het gebied van de decentralisaties van het Rijk. In ieder geval is voorzichtigheid in de uitgaven zeer geboden. In het volgende fractieverslag volgen de uitkomsten van de Raadsbehandeling van de perspectiefbrief

 Andere opzet fractievergaderingen

De fractie koos onlangs voor een andere opzet van de fractieagenda: de fractie was van mening dat de eigenlijke fractiezaken onvoldoende en onvoldoende gestructureerd aan de orde kwamen, waardoor de voorbereiding op Raads- en commissievergaderingen niet optimaal was. Om die reden is de agenda nu zo opgezet dat eerst alle echte fractiezaken (Raads- en commissievergaderingen e.d.) aan de orde komen, inclusief een rondvraag. Daarna wordt de fractievergadering gesloten en is er daarna nog ruimte om allerlei mededelingen te doen.

Goese Schans

Er bestaat bij de fractie voldoende zicht op de afwikkeling van de problematiek die hier speelt. Echter niet op de vraag wanneer dat zal zijn. Er is begrip voor dat de beide wethouders behoedzaam opereren; er spelen grote belangen en als het spel niet goed wordt gespeeld lopen we als gemeente grote risico’s. Intussen betreuren we de hele gang van zaken wel erg: een omvangrijk en ambitieus plan dreigt maar zeer ten dele te kunnen worden uitgevoerd. Het zou echter onterecht zijn iemand met de beschuldigende vinger aan te wijzen: we zijn allen slachtoffer van de economische recessie die verantwoordelijk is voor de stagnatie in de uitwerking van de plannen en de noodzaak om de plannen te herzien.