13 december 2009

Verkiezingsprogramma 2010 – 2014 voor de Gemeenteraad van Goes

PvdA …….. het sociale gezicht van Goes

 

 

Goes verandert

 De wereld verandert. Nederland verandert. Goes verandert. Vaste waarden op het gebied van financiën, leefbaarheid en sociale voorzieningen staan ter discussie. Binnen deze veranderende wereld kiest de PvdA Goes voor vrijheid, democratie, emancipatie, rechtvaardigheid, solidariteit en duurzaamheid. Dat zijn de ankers die we gebruiken om keuzes te maken in de dagelijkse politieke praktijk.

Die politiek is niet meer of minder dan het systeem waarbinnen we keuzes maken die het algemeen belang dienen. Binnen de politiek kiezen we hoe we de middelen inzetten, welke groepen we ontzien of juist aanpakken en aan welke regels we ons allemaal moeten houden. Dit kunnen politici niet alleen. Een samenleving in stand houden en verder ontwikkelen is een verantwoordelijkheid van iedere burger. Als ieder mens probeert om dagelijks rekening te houden met zijn medemens zijn we al een heel eind op de goede weg. Daarbij hoort verantwoordelijkheid dragen voor je eigen gedrag maar ook je medemens op onverantwoordelijk gedrag wijzen. We moeten er naar streven meer voor elkaar over te hebben. We zullen ons meer om elkaar moeten bekommeren.

 Burgers en politiek trekken samen op

Goes kent heel veel gebieden waarop haar burgers actief betrokken zijn. Binnen sportverenigingen, in de mantelzorg, rond activiteiten voor de jeugd, wijken of dorpen. Maar toch zijn er nog steeds groepen in de samenleving die extra aandacht nodig hebben. Omdat ze vereenzamen. Niet meer zonder hulp zelfstandig kunnen wonen. Of omdat ze de weg niet kunnen vinden in de behoorlijk ingewikkeld geworden samenleving. Voor de PvdA Goes is de vraag of de politiek in al die gevallen de ondersteuning die gewenst is kan organiseren en betalen. Sterker, we vragen ons af het goed is altijd maar een gebiedend en vragend handje richting politiek te houden. Als het aan ons ligt beginnen we in Goes met praktische experimenten om in wijken en dorpen meer hulp en dienstverlening te realiseren tussen burgers. Dit kan aangemoedigd worden. Bijvoorbeeld door als woningen langdurig leegstaan woningzoekenden de keuze te bieden in ruil voor een lagere huurprijs diensten te verlenen aan de mede wijk- of dorpsbewoners.

 Armoede moet niet mogen

Betaalde arbeid vormt de primaire bron voor een zelfstandig inkomen. Zij die buiten hun wil dit niet kunnen realiseren verdienen steun om deel te nemen aan de samenleving. Maar, zeggen wij daarbij, mensen met een uitkering moeten zich scholen en diensten verlenen aan de samenleving. Geen diensten verrichten met behoud van uitkering is niet mogelijk als men in staat is om arbeid te verrichten of dienstbaar te zijn.

Steeds meer mensen (waaronder veel kinderen) ervaren wat armoede is. Armoede is de meest schrijnende levensvorm. Omdat het mensen hoop op verandering ontneemt. Hun energie gaat zitten in overleven. Het risico is groot dat armoede van generatie op generatie doorgegeven wordt en de jeugd van nu uitsluit bij de kansen van morgen. Armoedebestrijding wordt voor de PvdA Goes voor de komende vier jaar daarom een speerpunt. We willen met andere partijen een beleid ontwikkelen dat voor burgers met (te) lage inkomens het leven leefbaar maakt of houdt en bevordert dat ze blijven deelnemen in de samenleving.

Hierna kunt u lezen met welke inzet de PvdA Goes de komende vier jaar in de gemeenteraad aan de slag gaat.

De dienstbare overheid

 Wijken en dorpen

 

We moeten in een wijk of dorp proberen meer hulp en dienstverlening te realiseren op vrijwillige basis. In wijken of dorpen waar woningen leegstaan moeten we het mogelijk maken voor woningzoekenden om als compensatie voor een goedkope(re) huurprijs een uitdaging te bieden om diensten te verlenen voor de wijk- of dorpsbewoners. Voor onze samenleving levert dat kosten-besparing op.

De PvdA-Goes wil:

 • Een open, toegankelijke en dienstbare gemeente, die snel en adequaat reageert op signalen uit de samenleving.
 • Een veilige, rechtvaardige en tolerante samenleving.
 • Dienstbaarheid aan de medemens en de samenleving.
 • Investeringen in mensen, onderwijs, sport, recreatie en cultuur.
 • Bevorderen van duurzame ontwikkelingen, zuinig met energie in een leefbare ruimte.
 • Bevorderen dat diegenen die weinig of geen mogelijkheid hebben om mee te kunnen doen in de samenleving te helpen en anderen naar rato van inkomen te laten meebetalen aan goede voorzieningen voor iedereen. Iedereen moet mee kunnen doen!

Openbare orde en veiligheid

Iedere inwoner van Goes moet zich veilig kunnen voelen in onze gemeente. Daarom: Vooral meer blauw op straat. “De politie is je beste kameraad!”

De administratie die de politie moet verrichten moet vereenvoudigd worden. Dan komt er meer tijd beschikbaar voor de handhaving van de orde en is er meer aandacht voor sociale veiligheid in de openbare ruimte. Samen kunnen we zorgen voor een veilige en leefbare samenleving!

De PvdA-Goes wil:

 • Samenwerken aan een sociale samenleving, vooral ook in de binnenstad van Goes in de avonduren en de weekenden.
 • De inwoners vooral betrekken bij beheer van dorpen en wijken.
 • Terugdringen van het aantal regels en snelle procedures en voorkoming van uitbreiding van ambtelijke uren.
 • Door het legaliseren van soft drugs overlast voorkomen.

Hoe betalen we alles?

De financiële problemen bij het Rijk maken dat Goes veel minder geld krijgt en dus minder te besteden heeft. Er staan grote projecten op stapel. Er moet iets gebeuren met het verouderde, verwaarloosde en overlast gevende havenindustrieterrein. Omvorming tot een aantrekkelijke woonwijk is buitengewoon kostbaar.

De spoorwegovergangen kunnen het verkeer moeilijk verwerken in de ochtend en avondspits. Verbetering van deze situatie is buitengewoon kostbaar. Er is verbetering mogelijk van de verkeersafwikkeling in Goes door een afslag van de A58 ter hoogte van het ziekenhuis. Eveneens een kostbaar project.

Binnen de financiële mogelijkheden van de gemeente hebben deze projecten prioriteit. Het knelpunt voor het verkeer op de Ringbaan is de Ringbrug. Een tunnel (aquaduct) zou natuurlijk een mooie oplossing zijn, maar ook dit project is erg kostbaar.

Gelet op de slechte financiële situatie van de gemeente Goes, overweegt de PvdA voorlopig voor andere openingstijden voor de brug: Niet open tijdens de spits. Soms is de parkeerdruk hoog aan de oostzijde van de binnenstad. Maar een dure nieuwe parkeerkelder aan de Oostwal heeft op dit moment geen prioriteit. De gemeente Goes krijgt zijn geld voor het overgrote deel van het Rijk, uit het gemeentefonds en dat wordt aanzienlijk minder. Voor een klein deel is het geld direct van de Goese inwoners afkomstig via belastingen en betaling voor diensten.

De PvdA wenst er alles aan te doen om de lokale lastendruk niet te laten stijgen, in elk geval niet harder dan de inflatie. Diensten, zoals het ophalen van huisvuil, het afvoeren van rioolwater, het verstrekken van een paspoort, het sluiten van huwelijken en het verzorgen van begraafplaatsen moeten natuurlijk kostendekkend zijn. De gebruiker betaalt voor de geleverde dienst. Maar vaak worden door het Rijk nieuwe eisen gesteld, gemeenten moeten die invoeren en daar hangt een kostenplaatje aan.

De PvdA vindt dat de gemeente alles in het werk moet stellen om zo goedkoop mogelijk te werken om geen onnodige lasten bij de burger neer te leggen.

De PvdA-Goes wil:

 • Kostendekkende tarieven en een zo goedkoop mogelijke werkwijze.
 • Belastingtarieven niet sneller laten stijgen dan de inflatie.
 • Zolang geen aquaduct te realiseren is, kiezen voor aangepaste openingstijden van de Ringbrug.
 • Geen prioriteit aan een dure parkeergarage aan de Oostwal geven.

Wonen, werken en verkeer in Goes

 Woningbouw

In het kader van een beter milieu is duurzaam bouwen van groot belang. Wonen in woonwijken met een gemêleerde bevolkingsopbouw zorgt voor een prettig woonklimaat.

De PvdA-Goes wil:

 • Voldoende woningen voor starters, senioren, mensen met een functiebeperking en minder-draagkrachtigen realiseren.
 • Geen luxe woonwijken, maar gemengde wijken. Renovatie verdient de voorkeur boven het slopen van woningen.
 • Inbreiden gaat voor uitbreiden.
 • Na Goes-west ook voor Goes-oost een masterplan.
 • In het groengebied Klein Frankrijk – naast de Ringbaan-west – een woonunit voor een speciale doelgroep, waarbij het groen zoveel mogelijk in stand dient te blijven.
 • Het isoleren van woningen, het gebruik van zonnepanelen en aardwarmte stimuleren.

Verkeer

Voor de PvdA heeft een goed vervoersbeleid binnen de gemeente een hoge prioriteit. Een goede doorstroming binnen de gemeente Goes is van grote waarde. Voor fietsers moeten de binnenstad en de dorpen goed bereikbaar zijn. Veiligheid voor al het verkeer zal hieraan ten grondslag moeten liggen.

De PvdA-Goes wil:

 • een extra afrit van de A58 realiseren.
 • een goede noord-zuid-verbinding door de stad.
 • de rondweg rond Wolphaartsdijk realiseren.
 • van de Buys Ballotstraat een veilige straat maken.
 • dat gehandicapten zullen zich goed kunnen verplaatsen binnen onze gemeente.
 • het transferium handhaven als een goede oplossing om het parkeerprobleem voor te blijven, het is een goedkope oplossing voor het parkeren en ontlast de stad.
 • uit milieuoverwegingen zo min mogelijk autoverkeersbewegingen in het stadscentrum. Parkeren aan de rand van het centrum heeft daarom prioriteit.
 • de aanleg van een parkeerterrein nabij de Beatrixlaan/Tulpstraat als voorlopig alternatief om aan de oostkant van de binnenstad te parkeren..
 • realisering van een transferium aan de oostzijde van de binnenstad.
 • transferia in de zomermaanden handhaven.
 • voorrang voor voetgangers en fietsers en investeren in verbeteringen voor deze weggebruikers.
 • aandacht voor de verkeersproblematiek nabij scholen.

 Grote bouwprojecten

Voor verschillende grote bouwprojecten liggen er plannen. Ook de PvdA vindt dat dit belangrijke plannen zijn ter versterking van de infrastructuur in Goes. In een tijd dat er bezuinigd moet worden vindt de PvdA dat de uitvoering van deze plannen heroverwogen moeten worden.

De PvdA-Goes:

 • vindt dat de plannen, zoals voor een aquaduct en een verdiepte spoorlijn zeker nodig maar zonder extra externe financiering op dit moment niet de hoogste prioriteit.
 • wil verbetering van de verkeersafwikkeling vanaf de Binnenstad en Waterstad/Goese Schans d.m.v. rotondes.
 • wil voorlopig geen grootschalige nieuwe wijken meer ontwikkelen, maar inbreiding van woningbouw in bestaande wijken en dorpen.
 • vindt een verdiepte spoorlijn om financiële redenen niet haalbaar. Om de bewoners rondom de spoorlijn van overlast te vrijwaren zullen we met hen in overleg moeten gaan.
 • wil voorlopig geen parkeergarage aan de Oostwal. Misschien kan extra parkeergelegenheid worden gecreëerd als er plannen gemaakt worden om het Gasthuis te verbouwen.

Milieu

De klassieke milieuverontreinigingen zoals water- en lucht- en bodemverontreiniging zijn in de gemeente in het verleden goed aangepakt. Dit beleid wordt onverkort voortgezet. De gemeente Goes is tevens millenniumgemeente (duurzaam). Dat brengt verplichtingen met zich mee om de gestelde milieudoelstellingen te halen. Inmiddels spelen andere verontreinigingen; er is hinder van fijn stof, van geluid en van overdadige verlichting.

Fijn stof en geluid zijn in belangrijke mate afkomstig van wegverkeer en de PvdA wil deze vormen van verontreinigingen tegengaan. Dat is goed voor de volksgezondheid en bovendien kunnen een te hoge concentratie aan fijn stof in de lucht en een te hoog geluidsniveau gemeentelijke plannen blokkeren. Fijn stof en geluidsoverlast kunnen onder meer tegengegaan worden door nog meer voorzieningen te treffen voor fietsers, waardoor de overstap van auto naar fiets gestimuleerd wordt. Soms kunnen verkeersmaatregelen om autogebruik te ontmoedigen ook een bijdrage leveren aan het terugdringen van het ongezonde fijn stof en geluidsoverlast. Geluidsoverlast wordt voor het grootste deel veroorzaakt door weg- en spoorlawaai. Een spoorwegtunnel of een verdiepte bak is op dit moment onbetaalbaar en de PvdA kiest daarom noodgedwongen voor de goedkopere geluidsschermen. Mooi is het niet maar camouflerende beplanting maakt deze schermen iets acceptabeler.

Het is ’s nachts nergens meer echt donker in Nederland en ook niet in de gemeente Goes. Bij openbare verlichtingsplannen moet nadrukkelijk gekeken worden hoe de lichtoverlast teruggedongen kan worden, zonder de veiligheid te verminderen. Bij belangrijke lichtbronnen in het buitengebied, zoals kassen, wordt ernaar gestreefd de lichtoverlast voor de omgeving te verminderen.

De PvdA-Goes wil:

 • Meer voorzieningen voor fietsers waardoor mensen eerder de auto laten staan.
 • Tegen gaan van geluidsoverlast van spoor- en wegverkeer.
 • Terugdringen van overdadige buitenverlichting.
 • Intensivering van het gescheiden inzamelen van afval
 • Het gebruik van milieuvriendelijke brandstof in voertuigen stimuleren

Onze samenleving

 Maatschappelijke ondersteuning

Alle burgers van Goes moeten meedoen. Jong en oud, we willen niet kijken naar iemands maatschappelijke of economische positie. Meedoen aan de Goese samenleving, eraan deelnemen, de PvdA vindt dat de gemeente hierin een belangrijke rol heeft. De gemeenteraad moet een samenhangende visie ontwikkelen op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Natuurlijk vinden mensen het vaak vanzelfsprekend om deel te nemen aan de samenleving. Vanzelfsprekend zetten zij zich in voor anderen. Maar soms lukt dat meedoen op eigen kracht niet (meer). Mensen hebben soms vragen bij de opvoeding van hun kinderen, of ze weten  even de weg niet om hulp te vragen. Ze hebben aangepast (taxi) vervoer nodig, of moeten -omdat zij sommige dingen niet kunnen vanwege een beperking- om hulp vragen.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een belangrijke wet. De Wmo is van belang voor burgers als het gaat om ondersteuning en hoe dit geregeld is. De gemeente moet een belangrijke, krachtige en sociale structuur bieden waar zelforganisatie, maatschappelijke binding en eigen verantwoordelijkheid een belangrijke plaats innemen.

De PvdA-Goes wil:

 • Verdere invulling geven aan de ontwikkeling, om een samenhangende visie te realiseren op het terrein van wonen, zorg en welzijn;
 • Meer samenwerking met o.a. de inwoners en bijv. RWS ten aanzien van het bevorderen van de leefbaarheid (wijk- en dorpsgebouw, (brede) school, zorginstellingen zoals huisarts etc. sportmogelijkheden, winkels) bij de inrichting van bestaande en toekomstige nieuwbouwwijken;
 • Verantwoordelijkheid geven aan burgers over leefbaarheid en sociale samenhang in hun wijk of in het eigen dorp;
 • Verdere samenwerking in het gemeentelijk uitvoeringsapparaat en wil een integrale aanpak wil op het gebied van wonen, zorg en welzijn;
 • Blijvende aandacht voor de behoefte aan welzijnsvoorzieningen voor oudere inwoners van Goes;
 • De toegankelijkheid vergroten en de drempels weg nemen zodat burgers van Goes makkelijker en directer gebruik kunnen maken van diensten en voorzieningen voor ondersteuning van jeugdigen en ouderen;
 • Een centraal informatie punt voor alle doelgroepen en het zorgloket verder profileren en verbreden zodat alle burgers van Goes met vragen op Wmo-gebied daar terecht kunnen. Mensen moeten tevreden zijn over de diensten van het zorgloket.;
 • Verder onderzoek naar doelgroepenvervoer, zodat de toegankelijkheid en het (openbaar) vervoer voor ouderen en gehandicapten verbeterd kan worden;
 • Dat als de eigen bijdragen in de Wmo verder vorm worden gegeven, het principe moet gelden dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen;
 • Dat Wmo-gelden gebruikt worden waar ze voor bedoeld zijn.
 • Voorkomen dat mantelzorgers de kans lopen overbelast raken. Verdere ontwikkeling in de ondersteuning van vrijwilligers door middel van een adequate ondersteuningsstructuur is daarbij noodzakelijk.
 • Een heroverweging van de opplusregeling voor eengezinswoningen, waarbij de aanpassingen meer inkomensafhankelijk worden gemaakt;
 • Een blijvende aandacht voor kwetsbare groepen in Goes met persoonsgerichte benadering voor eenzamen en mensen met (psychische) gezondheidsklachten.

Maatschappelijke participatie

De PvdA vindt dat iedereen mee moet kunnen doen aan de samenleving. Niemand staat buiten spel. Mensen zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor hun eigen leven. Betaalde arbeid, waardoor mensen in hun levensonderhoud kunnen voorzien, is hierbij ons uitgangspunt. Werkzoekenden met een achterstand op de arbeidsmarkt hebben recht op een adequaat scholings-/leer-/werktraject wat daadwerkelijk perspectief biedt op betaalde arbeid. Het inzetten van financiële middelen om deze doelstelling te realiseren behoeft niet te gebeuren via re-integratiebedrijven. Dit kan worden opgepakt door medewerkers van de gemeente. Dit bespaart geld en heeft door de korte lijnen een beter resultaat voor de burger. Omdat voorkomen beter is dan genezen, is het voor de PvdA onbestaanbaar dat mensen al op jeugdige leeftijd in een uitzichtloze situatie komen door te weinig relevante scholing. Ons streven hierbij is dat niemand zonder een startkwalificatie de school verlaat. Extra aandacht willen wij geven aan jongeren die vroegtijdig de school dreigen te verlaten. Daarnaast vindt de PvdA het onaanvaardbaar dat andere groepen op basis van leeftijd worden uitgesloten. Ook mensen met een functiebeperking moeten in staat worden gesteld deel te nemen aan het arbeidsproces. Wij vinden dat veel meer moeite moet worden gedaan deze groep aan betaald werk te helpen. Speciale aandacht vragen jongeren met een Wajong-uitkering. Deze groep dient actief bemiddeld te worden naar de arbeidsmarkt.

De PvdA-Goes wil:

Bij dreiging van vroegtijdig schoolverlaten een intensieve begeleiding.

Dat iedere jongere minimaal een startkwalificatie behaalt.

Realisering van voldoende stageplekken.

Een intensivering van het scholings-/ werk- / leertraject.

Extra begeleiding voor de mensen met een functiebeperking.

Sociale participatie

Zolang mensen nog geen zicht hebben op betaalde arbeid vindt de PvdA dat tegenover het recht op een uitkering aan deze mensen een inspanningsverplichting mag worden gevraagd. Wij denken hierbij aan het verrichten van vrijwilligerswerk. Ondanks alle inspanningen zullen er mensen zijn die niet (meer) volledig kunnen deelnemen aan de samenleving. We dienen hiervoor begrip op te brengen maar willen er alles aan doen deze groep zoveel mogelijk bij de samenleving te betrekken. Iedereen moet in staat worden gesteld mee te doen! Er zijn veel clubs en instellingen waarin vrijwilligers een grote rol vervullen. Wij vinden dan ook dat mensen moeten worden gestimuleerd vrijwilligerswerk op te pakken. Allerlei “regeltjes” die vaak belemmerend werken moeten soepel worden gehanteerd. Uit financieel oogpunt is het vaak niet mogelijk dat mensen volledig kunnen participeren in de samenleving. Wij vinden dat onacceptabel. Iedereen dient – ongeacht het inkomen – deel te kunnen nemen aan de samenleving. Om dit mogelijk te maken zal de PvdA zich ook de komende raadsperiode blijven inzetten voor een goed sociaal beleid.

De PvdA-Goes wil:

 • Dat mensen met een uitkering vrijwilligerswerk verrichten.
 • van gepast vrijwilligerswerk.
 • Vrijwilligerswerk stimuleren.
 • Dat regelgeving het verrichten van vrijwilligerswerk niet belemmert.

Minimabeleid

De PvdA heeft zich altijd ingezet voor een goed minimabeleid in Goes. Ook de komende raadsperiode zal de PvdA zich hard maken voor een evenwichtig minimabeleid. Sterke schouders kunnen immers de zwaarste lasten dragen. Mensen met een lager inkomen moeten er op kunnen rekenen dat zij inkomens-ondersteunende aanvullingen kunnen ontvangen op hun salaris of uitkering. De discussie rondom de armoedeval is wat ons betreft voorlopig gevoerd omdat (wetenschappelijk) bewezen is dat mensen meestal zullen kiezen voor werk i.p.v. gebruik te maken van een uitkering. Ook als de gemeente minder inkomsten ontvangt van de rijksoverheid zal de PvdA zich blijven inspannen om geld vrij te maken voor mensen met een laag inkomen.

Tot slot is de PvdA van mening dat de uitvoering van de diverse ondersteuningsmaatregelen moet worden vereenvoudigd waardoor de administratieve lasten minder worden voor zowel de burger als het ambtelijk apparaat.

De PvdA-Goes wil:

Zich inzetten voor een evenwichtig minimabeleid.

Binnen de gemeentelijke begroting middelen hiervoor vrijmaken..

Dat de regelgeving wordt vereenvoudigd.

Integratie

Een goede integratie is van groot belang voor onze samenleving. De gemeente kan hierin een belangrijke taak vervullen. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is een voorwaarde om volwaardig te kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Dit opent deuren naar werk en participatie. De PvdA vindt dat bevolkingsgroepen niet tegen elkaar opgezet moeten worden. Samenleven is hier het sleutelwoord. Dat vraagt om aanpassing en verdraagzaamheid van zowel de

autochtone als de allochtone inwoners. De gemeente zal hierin een actieve rol moeten vervullen. Uit onderzoek is gebleken dat op jonge leeftijd opgelopen taalachterstand maar moeilijk kan worden ingehaald. De PvdA vindt het zeer belangrijk dat op de peuterspeelzalen en bij de kinderdagopvang de taalontwikkeling van jonge kinderen nauwlettend wordt gevolgd. Daarnaast vindt de PvdA dat voor volwassenen maatwerk moet worden geboden, zodat mensen taalcursussen kunnen volgen die aansluiten bij hun opleidingsniveau.

De PvdA-Goes wil:

 • Zich ervoor inzetten dat taal- en inburgeringscursussen blijven.
 • Dat de gemeente waar nodig dwingend optreedt naar mensen die een uitkering ontvangen.
 • Dat de gemeente een intermediaire rol vervult voor niet-uitkeringsgerechtigden om het volgen van cursussen te stimuleren.

Vluchtelingen

De PvdA vindt dat wij ook een verantwoordelijkheid hebben voor mensen in oorlogsgebieden. Mensen die in schrijnende omstandigheden huis en haard hebben (moeten) verlaten. Om die reden heeft de PvdA er voor gekozen om medewerking te verlenen om een tijdelijk Asielzoekers Centrum binnen de gemeente te plaatsen. Over een eventuele permanente huisvesting zal in de toekomst onderhandeld kunnen worden.

Jongeren

Het moet voor jongeren prettig en aantrekkelijk zijn om in Goes te wonen, werken of studeren. De diversiteit onder jongeren is groot en het beleid dient hier op afgestemd te zijn. De jongerenraad speelt een belangrijke rol in het behartigen van de belangen van jongeren.

De PvdA-Goes wil:

 • Betaalbare huisvesting voor jongeren en studenten.
 • Dat er culturele activiteiten voor jongeren, zoals een poppodium, georganiseerd worden.
 • Jongeren betrekken bij het politieke debat wat betreft relevante thema’s.
 • Dat er voldoende voorzieningen zijn, zoals een skatebaan, jeugddisco’s en oefenruimte voor bands.
 • Voorlichting over alcohol/drugsgebruik en over veilig uitgaan
 • Een nota jongerenbeleid, waar de jongerenraad bij betrokken wordt
 • Aandacht voor schooluitval
 • Een informatiepunt voor probleemjongeren.
 • Jongeren begeleiden in een traject naar werk/scholing omdat werkloosheid niet aanvaardbaar is
 • Vrijwilligerswerk bij jongeren stimuleren
 • Zorgdragen voor voldoende stageplaatsen in Goes
 • Adequate kinderopvang voor jonge gezinnen. Kwaliteit van de kinderopvang en terugdringen van wachtlijsten zijn belangrijke punten voor de PvdA.
 • Discriminatie bestrijden. Insteek is respectvolle omgang.

Ouderen

Het aantal ouderen in Goes groeit en zal naar verwachting de komende jaren verder toenemen. De tendens is dat ouderen zolang mogelijk in hun eigen woonomgeving willen blijven. Hiervoor zal aan een aantal voorwaarden moeten worden voldaan.

De PvdA-Goes wil:

 • Voldoende betaalbare (huur) huisvesting voor ouderen.
 • Voldoende zorg/hulp zodat zelfstandig wonen mogelijk blijft.
 • Het bevorderen van maatschappelijke participatie ter voorkoming van sociaal isolement/ eenzaamheid.
 • Ouderenadviseurs, die een rol vervullen in het vroegtijdig signaleren van problemen en in het geven van voorlichting op het gebied van zorg, vervoer, financiële zaken, huisvesting.
 • Dat de gevolgen van inkrimping AWBZ (dagverzorging) door de gemeente worden opgevangen.
 • Bevordering van samenwerking in de zorgketen tussen de verschillende instanties.
 • Openbaar vervoer dat toegankelijk is voor ouderen omdat mobiliteit een voorwaarde is voor maatschappelijke deelname.
 • Uitbreiding van sociaal-culturele activiteiten m.n. op de zondag.
 • Dat de seniorenraad meer betrokken wordt bij het beleid omdat dit een belangrijke adviesraad is voor de belangen van ouderen.
 • Dat zorgcentra in Goes ook een sociale functie (warme maaltijden, activiteiten etc.) in de wijk hebben.
 • Meer duidelijkheid en herkenbaarheid van het Zorgloket/informatiepunt.
 • Sportieve activiteiten stimuleren.

Onderwijs

Een samenleving waar ieder mens voldoende kansen krijgt om mee te doen begint bij goed onderwijs.

De PvdA-Goes wil:

 • Leraren, ouders en leerlingen betrekken bij belangrijke beslissingen op scholen.
 • Daar waar maar enigszins mogelijk samenwerking tussen scholen bevorderen.
 • Dat in een wijk of kern een school behouden blijft. Het behoud van een school in een wijk of kern is belangrijker dan scholen van verschillende richtingen in stand houden.
 • Verzelfstandiging van scholen waarbij met name schaalvergroting is een goede zaak is.
 • Realisering van brede scholen in wijken en kernen omdat dit de leefbaarheid bevordert.

Gezondheidszorg

 Formeel draagt de gemeente alleen maar verantwoordelijkheid voor de preventieve gezondheidszorg via de GGD. Voor onze inwoners is natuurlijk de eerstelijns (de huisartsen) en de tweedelijns gezondheidszorg (het ziekenhuis) zeker zo belangrijk. De Huis Artsen Posten (HAP’n) moeten voor iedereen gemakkelijk toegankelijk zijn.

Over het ziekenhuis is veel te doen geweest de afgelopen jaren. Medische specialisten moeten van allerlei ziektegevallen er per jaar genoeg zien, om deze goed te kunnen (en te mogen!) behandelen. Dat betekent een samengaan van de drie ziekenhuizen op Walcheren, Zuid-Beveland en Schouwen-Duiveland. Als dat niet gebeurt, zullen in de ziekenhuizen alleen maar tamelijk eenvoudige behandelingen uitgevoerd mogen worden. Naast deze medische redenen moet er ook om bedrijfseconomische redenen samengegaan worden. Een groter ziekenhuis kan voordeliger werken. Het ziekenhuis in Goes is zo ongeveer het armste ziekenhuis van ons land en het Vlissingse ziekenhuis is ook niet rijk. En, tenslotte, er werken ruim 1100 mensen in het ziekenhuis, en dat is voor Goes ook belangrijk.

In de komende raadsperiode zal het werk van de GGD zo efficiënt mogelijk uitgevoerd moeten worden en zal de gemeente binnen zijn bevoegdheden ervoor moeten zorgen dat er goede tweedelijnszorg voor onze inwoners beschikbaar blijft.

De PvdA-Goes wil:

 • De gemeentelijke gezondheidsnota snel in praktijk brengen.
 • Zorgen voor goede tweedelijnszorg voor alle inwoners.

Sport en cultuur in Goes

 Sport en recreatie

Sport = bewegen. Goed voor de gezondheid en versterkt sociale samenhang. Financiële problemen in gezinnen mogen geen redenen zijn voor de kinderen om daarom maar niet aan sport te doen. Voldoende aandacht voor sportvoorzieningen en speelruimte is een must. Renovatie van sportpark Het Schenge is noodzakelijk met het oog op de toekomst. Concentratie van voetbalsport op dit sportpark en  verplaatsing van andere sporten naar andere (nieuwe) locaties biedt nieuwe mogelijkheden.

In Zeeland zijn weinig plaatsen voor campers om te overnachten. De PvdA wil de mogelijkheid daartoe gaan onderzoeken. Met geringe investeringen moet het mogelijk zijn een goede impuls te geven aan de economie van de winkeliers en horeca in onze gemeente.

Kunst en cultuur

Cultuur is geen franje. Het is een wezenlijk onderdeel van onszelf en van onze samenleving in Goes. Cultuur is van groot belang voor het leefklimaat in Goes. Kunst en cultuur zijn middelen om uitdrukking te geven aan de eigen identiteit van een gemeente. Het cultuurbeleid moet zich richten op alle inwoners met een scala aan mogelijkheden waar iedereen aan mee kan doen. Zowel professionals als amateurs.

Een aantrekkelijk cultureel klimaat is in economisch opzicht van belang als vestigingsfactor voor huidige en toekomstige inwoners en bedrijven. Goes beschikt met De Mythe en ´t Beest over twee prachtige locaties voor het podiumaanbod. De PvdA vindt dat iedereen hierin mee moet kunnen doen.

De PvdA-Goes wil:

 • Betaalbare binnen- en buitensportmogelijkheden voor iedereen.
 • Renovatie van het sportpark Het Schenge
 • Voor iedere Goesenaar een cultuurpas voor € 10,– om daarmee minstens één voorstelling te kunnen bezoeken.
 • Daarnaast de mogelijkheid bieden om een last-minute boeking te doen voor € 10,–
 • Een gevarieerd cultureel aanbod van diverse culturele accommodaties, festivals, evenementen, waar inwoners gebruik van kunnen maken.
 • Het ontwikkelen van meer samenhangend cultuurbeleid dat laagdrempelig is en voor alle inwoners.
 • De PvdA is voorstander van een groot jaarlijks terugkerend festival waar Goes zich als centrum-gemeente in Zeeland kan profileren.
 • Het stimuleren van cultureel ondernemerschap en nieuwe initiatieven.
 • Een samenhangend beleid met andere beleidsterreinen.
 • Behoud cultureel erfgoed.
 • Historische gebouwen behoeden voor commerciële doeleinden.
 • Het bevorderen van cultuurparticipatie draagt bij aan sociale cohesie (cultuureducatie, kunstbeoefening).
 • In samenspraak met de adviesraden meer activiteiten voor jongeren en senioren.
 • Meer literaire activiteiten in de bibliotheek en als expositieruimte benutten.
 • Actief beleid t.a.v. kunst in de openbare ruimte.
 • Ruimere openstelling Historisch Museum de Bevelanden.
 • Cultuur als instrument om de regiofunctie van Goes verder uit te bouwen. Samenwerking met omliggende gemeenten.
 • Het nieuw te ontwikkelen cultuurplein een centrale plaats geven.
 • Cultuurdeelname voor iedereen toegankelijk maken.

Waar ben je naar op zoek?