Door op 11 april 2013

Beleidsuitvoeringsplan zorg

In maart kwam het nieuwe beleidsplan zorg aan de orde. Het is nog geen compleet uitgewerkt plan maar geeft meer de richting aan op welke manier we de zorg in de toekomst willen gaan invullen. Veel zal in een later stadium in samenwerking met sociale partners nog moeten worden uitgewerkt. Een ding staat vast; er komt veel op ons af. Denk bijvoorbeeld  aan het overhevelen vanuit het rijk naar de gemeenten  van de AWBZ, de jeugdzorg, enz. Dit alles ( natuurlijk) met grote kortingen op de budgetten. Daarnaast heerst er ook nog veel onduidelijkheid over de diverse rijksbijdragen.

Veel regelgeving staat in de kamer nog ter discussie. In de beleidsvisie kwam wel duidelijk naar voren dat net als in de WMO bovenal de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de aanvrager centraal staat. Dus eerst kijken wat men zelf kan, daarna hulp van de directe omgeving zoals familie, buren en andere vrijwilligers en pas op het laatst inschakelen van meer professionele hulp. Verder zal worden ingezet op meer kleinschalige hulpteams dicht in de buurt van de aanvrager. De echt specialistische hulp wordt centraal geregeld. Wij vinden het op zich geen verkeerd idee om van deze werkwijze uit te gaan. We hebben echter wel onze zorg uitgesproken over de vele verwachtingen van de mantelzorgers. Overbelasting ligt op de loer, want overal wordt inzet van mantelzorgers verwacht. Daarnaast vinden wij de aangekondigde korting van 75 % op de huishoudelijke hulp zorgelijk. Natuurlijk zijn er mensen die best particulier een werkster in kunnen huren. Maar we denken dat deze groep toch niet zo groot is dat daar deze korting kan worden uitgehaald. Komt vervolgens aan de orde het verhogen van de eigen bijdragen. Ook dit zal voor een beperkte groep mensen niet bezwaarlijk zijn. Maar we moeten wel oppassen dat door stapeling van eigen bijdragen op allerlei gebied mensen financieel in de problemen komen.

In het beleidsplan wordt gekeken of met inschakeling van bijvoorbeeld het nijverheidscentrum of de Betho toch een vorm kan worden gevonden waardoor ook mensen met een laag inkomen toch, als dat echt nodig is, betaalbare huishoudelijke hulp kunnen inroepen.  Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er soms moeite mee heb om al de bezuinigingen uit te leggen aan onze inwoners. Maar ik vind dat we (er nu eenmaal mee geconfronteerd) in Goes als PvdA zo veel als mogelijk moeten doen om de weinige financiële middelen daar in te zetten waar ze het hardst nodig zijn. Ook de minimaregelingen zullen in de komende tijd nader worden bekeken. Gesteld wordt  dat het de vraag is of anno 2013 dit beleid nog strookt met de huidige economische situatie, de opvattingen over eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en het  gebruik van eigen netwerken. Daarnaast staat er dat werken moet lonen en dat dus moet worden voorkomen dat een te ruimhartig beleid leidt tot armoedeval bij werkaanvaarding. Verder wordt gesteld dan dat dit wel een cultuuromslag van denken vraagt in denken en doen. Ook bij de politiek. Kortom meer met minder en op een andere manier. Niet voor de klant, maar samen met de klant. De PvdA wil best meedenken over een andere werkwijze. Maar vooraan zal toch staan dat wij wel een ruimhartig en sociaal minima beleid blijven nastreven. Goes kent al jaren een dergelijk  beleid en wij willen dit zeker niet afbreken.